اخبار ادیان

اخبار ادیان

اخبار ادیان اسفند 1383 و فروردین 1384 شماره 12

مقالات

۴.

روزنه ای به مفاهیم ادیان در دایرة المعارف ها: دائرة المعارف کنفوسیوس

سخنرانی ها

۱.

بهترین راه رسیدن به حقیقت عرفان است (دکتراعوانی در موسسه گفت و گوی ادیان)

معرفی کتاب ها

گفتگوها

۲.

وداع با جزمیت، لبخند به دین زندگی

۳.

برای کسب آرامش، شادی و امید بیایید مرزهای دینی را پیوند بزنیم (گفت و گوی اخبار ادیان با والریا پیاچنتینی، اسلام شناس ایتالیایی)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴