بررسی های نوین تاریخی

بررسی های نوین تاریخی

بررسی های نوین تاریخی سال دوم تابستان 1385 شماره 2

مقالات

۶.

تاثیرات اقتصادی نظام سرمایه داری غرب بر نظام ایلی - عشیرتی ایران از عصر قاجار تا پایان دوره ی پهلوی اول