سمرقند

سمرقند

سمرقند پاییز 1383 شماره 7

مقالات

۸.

چندگونگی نقش ها در تئاتر زندگی یا شخصیت های چندگانه

۱۹.

متن خطابه پیراندلو هنگام دریافت جایزه نوبل در ادبیات سال 1934