علوم باغبانی ایران

علوم باغبانی ایران

مجله علوم باغبانی ایران سال 1389 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تعیین دوره گرده¬افشانی موثر در بادام (Prunus dulcis Mill.) دیرگل رقم شاهرود 12 در شرایط آب و هوایی کرج(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی برخی خصوصیات رشدی و کیفی نهال¬های پیوندی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر پایه‌های بذری گلابی اروپایی در شرایط آب و هوایی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

کاهش نیتروژن محلول غذایی با استفاده از بستر شارژ شده با آمونیوم و تأثیر آن بر گوجه¬‌فرنگی گلخانه¬ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی تحمل دو پایه سیب به غلظت‌های مختلف کلرورسدیم در شرایط درون شیشه‌ای(مقاله علمی وزارت علوم)