علوم باغبانی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم باغبانی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ مهر ۱۳۸۶
مدیر مسئول: محمدرضا بی همتا
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدرضا حسندخت
وب سایت: https://ijhs.ut.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات