مجتبی محمدی جلالی

مجتبی محمدی جلالی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

پیش بینی مسئولیت پذیری بر اساس انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری انگیزش تحصیلی هوش هیجانی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۰
رفتار مسئولانه از شاخص های انسان سالم در هر جامعه ای به حساب می آید. یکی از اهداف بسیار مهم نظام های آموزشی، توسعه ی مهارت های اجتماعی ازجمله مسئولیت پذیری است. پژوهش حاضر باهدف «پیش بینی مسئولیت پذیری بر اساس انگیزش تحصیلی و هوش هیجانی در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی»، انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر بروجرد بودندکه از بین آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. جهت سنجش متغیرهای موردمطالعه پژوهش از پرسشنامه های مسئولیت پذیری کالیفرنیا (۱۹۸۷)، انگیزه تحصیلی هرمنس (1970) و هوش هیجانی پترایدز و فارنهام (2002)، استفاده گردید.. روایی آن توسط اساتید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 7/0، 86/0، 81/0 برآورد شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و رابطه بین مسئولیت پذیری با انگیزه تحصیلی و مسئولیت پذیری با هوش هیجانی تائید شد.ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین نشان می دهد که انگیزه تحصیلی به میزان (B=0/453) و هوش هیجانی به میزان(B=0/187) می توانند مسئولیت پذیری دانش آموزان را پیش بینی نمایند.
۲.

اثربخشی راهبردهای مقابله ای بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی

کلید واژه ها: راهبردهای مقابله ای اضطراب افسردگی دانش آموزان کم توان ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
   این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردی مقابله ای بر کاهش اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر متوسطه کم توان ذهنی می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گواه بوده است. جامعه آماری را دانش آموزان دختر کم توان ذهنی در دوره متوسطه شهر اراک که جمعیت این دانش آموزان 65 نفر بوده است. حجم نمونه این پژوهش با توجه به آمار پایین دانش آموزان کم توان ذهنی از طریق شمارش کامل آزمودنی ها بود، در مرحله بعد حجم نمونه تعداد 36 نفر از دانش آموزان دختر کم توان ذهنی که دارای نشانه های ناهنجاری رفتاری بودند در دو گروه آزمایشی و گواه بصورت تصادفی قرار داده شدند. ابزار تشخیص اضطراب و افسردگی آزمون وود ورث بوده است. روش آماری تحلیل داده ها در بخش میدانی از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس صورت گرفته است. مهمترین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 65 درصد از دانش آموزان دختر کم توان ذهنی دارای علایمی از اضطراب و افسردگی می باشند بین میانگین پس آزمون گروه کنترل و گروه آزمایش در مقیاس های افسردگی و اضطراب تفاوت وجود دارد ولی این تفاوتها چشم گیر نیست، بنابراین می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزش راهبردهای مقابله ای بر کاهش افسردگی و اضطراب دانش آموزان دختر متوسطه کم توان ذهنی مؤثر بوده است.
۳.

Investigating the Effects of Perceived and Actual Body Ratings on Marital Life(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Actual Beauty Disturbance Perceived Beauty Physical Disorders Sexual Self-Esteem

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۳۵
Human identity and sense of self are heavily dependent on the body and its physical attributes. Accordingly, human evaluation of these physical characteristics affects thought, feeling, attitudes, perception and behavior, and bring about a diverse array of consequences. Though research findings have revealed that body image is associated with a number of mental, psychological, and behavioral deficiencies in life, the effect of this construct on variables of marital quality of conflicting couples is rarely investigated. Thus, the current research was an attempt to investigate the relationship between body image disturbance (BID) and two of its related sub-constructs, i.e. perceived partner’s ideal beauty (PPIB) and actual partners rating (APR) with sexual self-esteem (SEE) and quality of marital relationship (QMR). To this aim, 73 conflicting couples were selected through convenience and purpose sampling from a population of subjects referred to a counseling center in the city of Qom. These participants were administered appropriate scales on different variables. The data were collected and analyzed through SPSS. The results of Pearson’s correlation revealed a strong, negative correlation between the BID and the SEE, which was statistically significant (r = -.897, n = 73, p = .000). Also, a multiple regression analysis showed that both PPIB and APR statistically significantly predicted SSE, F (2, 70) = 145.927, p < .0005, R2= 0.807 and QMR, F (2, 70) = 97.758, p < .0005. R2= 0.736. It was concluded that in spite of a meager difference between husbands’ and wives’ views about body image, this variable and the two sub-constructs associated with it correlated with SEE and served as statistically significant predictors of SEE and QMR. These findings have implications for psychologists, psychotherapists, and counselors.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان