مسعود میرمعزی

مسعود میرمعزی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

The comparison of the lifestyle of vaccinated versus unvaccinated elite athletes during the Covid-19 pandemic: A multi-country comparison(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: COVID-19 dietary behaviors elite athletes Sleep Quality Vaccination Physical activity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۰
Background: The COVID-19 pandemic has resulted in global home confinement and quarantine, leading to the vaccination of societies worldwide. However, some elite athletes have negative views toward vaccination. Aim: This study aimed to compare the lifestyle of vaccinated versus unvaccinated international elite athletes during the COVID-19 pandemic. Materials and Methods: From March to October 2021, an online survey was conducted, including socio-individual information of athletes, the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), the Rapid Eating Assessment for Participants (REAP-S), and the Petersburg Sleep Quality Questionnaire (PSQI). A total of 581 elite athletes from 4 continents (Europe, Asia, Africa, and America) and different countries, aged 18-35 years, were voluntarily recruited. Data analysis was performed using U-Mann-Whitney and Wilcoxon signed-rank tests, with the level of significance set at alpha P <0.05. Results: The results indicated that there was a significant difference between the level of physical activity and eating behavior of vaccinated versus unvaccinated elite athletes ( P <0.001). However, no significant difference was found between the quality of sleep among vaccinated and unvaccinated elite athletes ( P =0.270). Conclusion: It was shown that, despite the unvaccinated status of some elite athletes (49.9%), their physical activity levels were higher than those of vaccinated elite athletes during the COVID-19 pandemic. Additionally, the eating behavior of vaccinated elite athletes was better than that of unvaccinated elite athletes during the COVID-19 pandemic, but there was no significant difference in the quality of sleep between the groups.
۲.

تأثیر تمرین های توان بخشی شناختی، تمرین بدنی و تمرین های ترکیبی بر توجه پایدار، انتخابی و انتقالی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD) توان بخشی شناختی توجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۸۷
اهداف: نقص توجه / بیش فعالی یکی از رایج ترین اختلالات عصبی در دوران کودکی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین های توان بخشی شناختی، تمرین بدنی و تمرین های ترکیبی بر توجه پایدار، انتخابی و انتقالی کودکان بیش فعال است. مواد و روش ها: نوع پژوهش، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان دختردوره ابتدایی مدارس شهر یزد با اختلال نقص توجه / بیش فعالی بودند. شرکت کنندگان پژوهش شامل 40 کودک 9 تا 12 سال بودند که به صورت تصادفی در چهار گروه تمرین های توان بخشی شناختی، تمرین بدنی، تمرین های ترکیبی (بدنی شناختی) و گروه کنترل قرار گرفتند. از پرسش نامه کانرز (فرم معلمان) جهت ارزیابی اولیه کودکان، از آزمون هوشی گودیناف هریس جهت همسان سازی نمره هوشی شرکت کنندگان، آزمون عملکرد پیوسته دیداری و شنیداری، به منظور سنجش نگهداری توجه، مراقبت، گوش به زنگ بودن و توجه متمرکز، برای سنجش توجه انتقالی از آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین، همچنین برای سنجش توجه انتخابی از آزمون استروپ استفاده شد. برنامه توان بخشی شناختی مورداستفاده این پژوهش نرم افزار مغز من بود. شرکت کنندگان به مدت 16 جلسه (هر جلسه به مدت 60 دقیقه) به تمرین پرداختند. پس آزمون 24 و 72 ساعت بعد اجرا شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون آنالیز کوواریانس و روش آماری آنکووا یک طرفه استفاده شد. کلیه تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20، در سطح معناداری 0/05>P انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که توجه پایدار، انتخابی و انتقالی گروه تمرین ترکیبی (توان بخشی بدنی) به طور معناداری خطای کمتری نسبت به گروه های دیگر داشت. در متغیر پاسخ حذف، میانگین امتیاز پاسخ حذف در کودکان گروه تمرین ترکیبی به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بوده است (0/05>P). نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که توان بخشی شناختی و تمرین بدنی می توانند موجب بهبود توجه در کودکان مبتلابه اختلال بیش فعالی شوند. همچنین ترکیب تمرین بدنی با تمرین های توان بخشی منجر به بهبود انواع توجه در کودکان مبتلابه بیش فعالی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان