بهناز عزمی

بهناز عزمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با مدیریت سود

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۱
امروزه شرکت ها به این موضوع پی برده اند که می توانند از طریق افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و ایجاد تصویری مثبت در میان ذینفعان اعتبار و خوشنامی خود را افزایش دهند. از سوی دیگر می توان ادعا نمود که فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند به عنوان سازوکاری برای حصول اهداف شخصی مدیران و به تبع آن مدیریت سود استفاده شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حاکمیت شرکتی بر افشای زیست محیطی و افشای مسئولیت پذیری اجتماعی است. بدین منظور تعداد 176 شرکت بورسی در دوره زمانی 1392 تا 1398 به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. برای سنجش متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی از شاخصی با 32 مولفه و فرایند آن از طریق تحلیل محتوا صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنابراین اینگونه می توان استنباط کرد که بهبود افشای مسئولیت پذیری اجتماعی موجب کاهش مدیریت سود و شفافیت بیشتر عملکرد اقتصادی واقعی می شود. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که افشای مسئولیت پذیری اجتماعی موجب کاهش مدیریت سود واقعی می شود بنابراین سود واقعی تر گزارش خواهد شد.
۲.

تاثیر رقابت در بازار محصول بر فعالیت های اجتناب مالیاتی

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۳۶
در فرهنگ نوآورانه دولت ها تمایل به دنبال کردن استراتژی های برنامه ریزی مالیانی نوآورانه دارند. از این رو، در یک محیط رقابتی، مدیران تحت فشار دائمی برای کاهش هزینه ها از جمله هزینه های مالیاتی و بهبود کارایی هستند. بنابراین در صنایع رقابتی، شرکت ها تحت فشار بیشتری برای کاهش هزینه های مالیاتی از طریق برنامه ریزی مالیاتی موثر و نوآورانه هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برفعالیت های اجتناب مالیاتی است. برای پیشبرد هدف پژوهش تعداد 115 شرکت برای سال های 1391تا 1397 (مجموع 707 سال- مشاهده) به روش غربالگری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و اجتناب مالیاتی به عنوان شاخصی از برنامه ریزی مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج بیانگر این است که پایداری در جریان های نقدی رابطه بین رقابت در بازار محصول و برنامه ریزی مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان