عبدالرضا شاکری

عبدالرضا شاکری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه های MES و CoVaR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک سیستمی نظام بانکی ارزش در معرض خطر(VaR) سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیه ای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 400
هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی کشور، ارزیابی تأثیر بحران بانکی بر کل اقتصاد و استخراج سهم نظام بانکی در ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های مختلف در قالب یک تحلیل مقایسه ای است. بدین منظور سنجه های ΔCoVaR وMES بکار گرفته شده است و با استفاده از داده های روزانه در فاصله زمانی دی ماه 1387 تا تیرماه 1398 ریسک سیستمی نظام بانکی کشور برآورد می گردد. عموماً استدلال می شود که اختلاف سنجه های ریسک سیستمی ΔCoVaR وMES ذاتی نیست؛ بلکه ناشی از کاربردهای آنها است. ننتایج تحقیق نشان می دهد سنجه ریسک سیستمی ΔCoVaR برآورد شده، با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی (OLS) و رگرسیون چندک، کمتر از سنجه ΔCoVaR بر آورد شده با استفاده از مدل DCC-GARCH است. علت این امر را می توان در لحاظ نمودن اثرات سرریز در مدل DCC-GARCH دانست. همچنین نتایج نشان می دهد سنجه ΔCoVaR به طور متوسط ریسک سیستمی نظام بانکی را کمتر از سنجه MES برآورد می کند.
۲.

The Effect of Covid-19 Outbreak on Registered Oil Companies at Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: pandemic COVID-19 Stock Market Oil Markets GARCH Models GLE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 853
The goal of this paper is to study the effect of Covid-19 outbreak on oil markets volatility.Covid-19 as a pandemic has a significant negative effect on global economy.  Alongside the global economy, stock markets responded to the outbreak immediately. The first case appeared in February 20 in Iran.  The outbreak has different implication for Iranian economy. Using daily data on return of oil companies registered at Tehran Stock Exchange (TSE), change in new cases integrated into the E-GARCH model as a proxy for the virus outbreak form February 20, 2020 until December 12, 2020, it applies an E-GARCH model to derive volatilities in index. To test the effect of Covid-19 outbreak on the volatilities in oil companies’ index, change in daily new cases integrated into the E-GARCH model as a proxy for the virus outbreak. The results show that, despite of fresh money pumped into the market and increase in market transactions and volume of trade, during the first phase of outbreak, Covid-19 has negatively affected returns of oil companies’ prices.
۳.

ساختار ترازنامه ای بانک ها و ریسک سیستمی نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار ترازنامه ریسک سیستمی تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) بازار بین بانکی نظام بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 328
هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تأکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر 1392 تا مرداد 1398، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطیِ ( ) آدریان و برونمایر (2016) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود. روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است. یافته ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط 2081 واحد کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.
۴.

حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش شرکت تمرکز مالکیت حاکمیت شرکتی مالکیت بلوکه سهام مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 533
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشاگری های مرتبط با آن عامل ضروری است که به تداوم فعالیت شرکت ها منتهی می شود. هدف این مقاله بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 75 شرکت گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. برای محاسبه معیار مسئولیت اجتماعی از مدل میشرا و همکاران (2011) استفاده شده است. برای حاکمیت شرکتی از معیارهای تمرکز مالکیت و درصد سهام در دست سهام داران عمده (بلوکی) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین معیار تمرکز مالکیت و مسئولیت اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد ولی بین معیار درصد سهام در دست سهام داران عمده و مسئولیت اجتماعی ارتباط معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت نیز ارتباطی معنی دار مشاهده نشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان