بیتا نصرالهی

بیتا نصرالهی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

مقایسه هوش هیجانی، تحریفات شناختی و رفتار اجتماعی بین افراد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه هوش هیجانی، تحریفات شناختی و رفتار اجتماعی بین افراد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر بود. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل مردان وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد شهر تهران و همچنین مردان غیر وابسته به مواد مخدر بود. 216 مرد 20 تا 70 ساله به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه وابسته (108 نفر) و غیر وابسته (108 نفر) به مواد مخدر قرار گرفتند. شرکت کنندگان مقیاس تجدیدنظر شده هوش هیجانی، مقیاس تحریف های شناختی و مقیاس تجدیدنظر شده گرایش های مطلوب اجتماعی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره، آزمون خی دو و تی مستقل تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه افراد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر در هوش هیجانی و تحریف های شناختی(به استثنای تعمیم مبالغه آمیز) تفاوت معنی داری وجود داشت. به صورتی که، گروه وابسته نسبت به گروه غیر وابسته به طور معناداری نمرات پایین تری در هوش هیجانی و نمرات بالاتری در تحریف های شناختی داشت. همچنین، بین دو گروه تفاوت معنی داری در خرده مقیاس رفتارهای اجتماعی ناآشنا وجود داشت. به صورتی که، گروه وابسته نسبت به گروه غیر وابسته به طور معناداری نمرات پایین تری در رفتارهای اجتماعی ناآشنا داشت. نتیجه گیری: این تفاوت ها در طراحی مداخلات بالینی برای درمان حائز اهمیت می باشند.
۲.

رابطه روابط والد فرزندی با هویت دینی در دانشجویان : نقش تعدیل کننده جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه والد فرزندی با هویت دینی در دانشجویان با نقش تعدیل کننده جنسیت انجام شد. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه های تهران (68800 دانشجو) در سال 98-1397 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه هویت دینی سلگی، دلاور و برجعلی(1394)، پرسشنامه روابط والد فرزندی Fine, Moreland & Schwebel(1983) بود. جهت تحلیل داده ها از روش رگرسیون سلسله مراتبی و آزمون Z استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات زنان در روابط با پدر و روابط با مادر بالاتر از مردان بوده و بین هویت دینی با روابط با پدر و روابط با مادر همبستگی معناداری وجود دارد. متغیرهای پیش بین همراه با اثر تعاملی جنسیت با روابط والدفرزندی 12 درصد واریانس هویت دینی را تبیین می کنند. در روابط والد فرزندی با هویت دینی ، جنسیت مرد نقش تعدیل کننده بیشتری داشته است. نتیجه گیری: بنابراین به نظر می رسد جنسیت می تواند رابطه روابط والدفرزندی با هویت دینی را تحت تاثیر قرار دهد. .
۳.

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسش نامه پارافیلیا بر روی مردان ایرانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۳
این پژوهش یک پژوهش مقدماتی در جهت توسعه ابزاری برای سنجش انحرافات جنسی (پارافیلیک) در بین نمونه ای از مردان شهر تهران بود. نمونه پژوهش حاضر را تعداد 200 نفر از مردان شهر تهران تشکیل می داد که برای درمان مشکلات جنسی خود به یکی از کلینیک های شهر تهران مراجعه کرده بودند. بعد از انتخاب نمونه به صورت هدفمند، مراجعان علاوه بر پرسشنامه اصلی تحقیق یعنی پرسشنامه انحراف جنسی به پرسشنامه های تمایل جنسی و خیالات جنسی نیز پاسخ دادند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی گویای این بود که پرسشنامه انحرافات جنسی توسعه داده شده توسط محققان مطابق با طبقه بندی DSM-V از ساختار 8 عاملی برخوردار است. اعتبار (پایایی) و روایی همگرا و واگرای این پرسشنامه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج پژوهش حاکی از قابل قبول بودن مقادیر روایی و پایایی پرسشنامه بود. در این مطالعه مقدماتی هنجارهای پرسشنامه بدست آمد. در کل، نتایج پژوهش یک مطالعه مقدماتی در جهت اعتبار سنجی و هنجار یابی پرسشنامه انحرافات جنسی بود که نیاز به تحقیقات آتی برای استحکام بخشی به اعتبار و روایی و همچنین هنجارهای پرسشنامه به منظور استفاده مطمئن تر از پرسشنامه در تحقیقات و کاربردهای درمانی وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان