یاسین فتاحی

یاسین فتاحی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

Conservatism and Initial Public Offerings (IPOs) Underpricing: An Audit Quality Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Conservatism Initial Public Offerings (IPOs) Audit Quality Iran

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 580
The purpose of this paper is to focus on examining the impact of conservatism on IPOs underpricing and then examine the role of audit quality as a moderating variable in the relationship between conservatism and IPOs. Based on financial-behavioral theories, analyses are conducted of data from a sample of Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies for the fiscal years 2008–2017 (i.e. 230 firm-year observations). Correlation and regression analyses are performed to evaluate possible associations between conservatism and initial public offerings (IPOs) underpricing with regard to audit quality. There is a negative significant relationship between conservatism and IPOs underpricing, i.e., it reduces IPOs underpricing. Also, the research results indicated that the auditing quality cannot moderate the relationship between conservatism and IPOs underpricing in Iran’s stock market. This conclusion may be explained under the winner’s curse theory. Accordingly, informed investors do not request to purchase unattractive stocks, and uninformed investors demand and obtain all the unattractive stocks since there is no competition between informed and uninformed investors. A limitation of this paper is the number of firms, which for future studies needs to be considered. This research is expected to contribute comprehensively to expanding the theoretical foundations and increase audience knowledge of the underpricing of initial public offerings (IPOs). It is also expected that the results of the study will: 1. determine the underpricing of IPOs in Iran during the research period; 2. document the role of conservatism in reducing underpricing of IPOs; 3. potentially prevent inappropriate pricing of new stocks. Furthermore, the findings of this study suggest that the application of financial-behavioral theories calls for more inquiry.
۲.

اثر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری شرکت های همتا بر پاداش هیأت مدیره

کلید واژه ها: پاداش هیأت مدیره تئوری نمایندگی قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و شرکت های همتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 357
شرکت ها در ارزیابی عملکرد مدیران برای پرداخت پاداش، از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بین شرکت های همتا استفاده می کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هیأت مدیره است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 117 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون کسری و داده های ترکیبی، آزمون شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (با معیار بازده سالانه سهام و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) و پاداش هیأت مدیره وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها در تنظیم قرارداد پاداش مدیران، عملکرد آن ها را از طریق این دو معیار با شرکت های همتا، مقایسه می کنند و شرکت های دارای قابلیت مقایسه بالاتر با همتایان خود، پاداش بیشتری به هیأت مدیره پرداخت می کنند. پژوهش حاضر، با به کارگیری سه معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه و الگوی فرکشنال، سعی در توسعه ادبیاتِ مربوط به عوامل مؤثر بر پاداش مدیران داشته است. 
۳.

تبیین نقش حسابداری بخش عمومی در دوره پسا مدیریت عمومی نوین

کلید واژه ها: ارزش عمومی حسابداری بخش عمومی پسا مدیریت عمومی نوین مدیریت عمومی نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 849
هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول مدل های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول های این مدل ها می پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش های حسابداری بخش عمومی را معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.
۴.

اثر ساختار مالکیت بر نقدشوندگی سهام: رویکردهای غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تئوری هزینه معاملات رویکردهای غیرخطی ساختار مالکیت شبکه های عصبی فرضیه کژگزینی و نقدشوندگی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 475 تعداد دانلود : 435
بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش نشان می دهد می توان رابطه مثبت و یا منفی معناداری بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام پیش بینی کرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی احتمال وجود رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام است. با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی و داده های ترکیبی 135 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام تبیین شد. همچنین، بر اساس مدل های شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک، میزان خطای پیش بینی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 34 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر بر کمتر بودن خطای مدل های پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون لجستیک تأکید دارد. به نهادهای قانونی توصیه می شود قوانین مرتبط با پشتیبانی از سرمایه گذاران و البته پیش از آن شفافیت اطلاعات مالی در بازارهای مالی را توسعه دهند.
۵.

مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی تئوری هزینه معاملات فرضیه کژگزینی مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 961 تعداد دانلود : 533
بر اساس تئوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و درنتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خریدوفروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، نا قرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تئوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتاً برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان