حسن شهابی

حسن شهابی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

The "Excess of Negativity": Death Drive in Suzan-Lori Parks's Father Comes Home from the Wars(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Father Comes Home from the Wars Suzan-Lori Parks the death drive The Lacanian Real negativity Žižek

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
The work of Slavoj Žižek includes the highly arguable concepts towards the re-articulation of the Lacanian notion of the death drive.This paper presents an expository trend joining the fragmentary depictions of the death drive inSuzan-Lori Parks's play, Father Comes Home from the Wars. The present analysis begins with tracing the most intuitive aspects of Žižek’s re-articulations of the concept in connection to the Freudian-Lacanian Psychoanalytical concepts of the death drive. Opposing the notions of the death drive as biological instinct, Žižek instead highlights the Lacanian notions of the excess of negativity, "undead" eternal life, and symbolic mortification. In Father Comes Home from the Wars, the death drive stimulates Hero as a social antagonist and allows him to defy his constraints as a slave and develop an entirely different man with a new form of subjectivity. His struggle towards freedom makes him the subject of conflict and disintegration. Hero's attempts are in vain and ineffective as freedom tends to figure forth to the Real and becomes the target of oppression. The paper ends with focusing on how the notion of self-relating negativity consolidates the foregoing Lacanian concepts and how the illusion of freedom opens up the experience of loss or trauma and undermines Hero's desire for emancipation.
۲.

شاعری از اهالی امروز: تحلیل تبلور اندیشه های تعلیمی و تعهد ادبی در شعر سهراب سپهری

کلید واژه ها: ادبیات تعلیمی ادبیات تعهد سهراب سپهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف ادبیات تعلیمی اصلاح اخلاقیات، پرورش اندیشه ها و رشد افکار جامعه، برای رسیدن به خوش بختی است. یکی از مفاهیمی که اغلب در ارتباط با مطالعات تعلیمی و همسو با آن مطرح می شود، مسأله تعهد شاعر (Commitment) و رسالت شعر است که خود به عنوان پاره ای از پیکرجامعه شناسی ادبیات به شمار می رود. در این میان، گاهی برخی شعرا از سوی هنرمندان هم عصر خود، متهم به دوری گزینی از اجتماع وعدم تعهد شده اند و این امر، آنها را هدف انتقادهای تند و تیزی از سوی منتقدین قرار داده است. مقاله حاضر، به دنبال یافتن ابعاد اجتماعی و مصادیق تعلیمی در اشعار سپهری با ارایه شواهدی از آثار وی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق، گویای این واقعیت است که سپهری شاعری فاقد تعهد نبوده و بر احوال مردم روزگار و مشکلات جوامع آنان آگاهی داشته و در جستجوی یافتن راه هایی برای رفع دردها و کمبودهای ایشان نیز بوده است.  
۳.

واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
بررسی سوژه در گسست در نمایشنامه «فرادست / فرودست » اثر سوزان لوری پارکز نشان می دهد دو برادر سیاه پوست در هیئت سوژه های ناخودآگاه در کشمکش برای کسب قدرت برتر به گونه ایی نمود می یابند که هویت آن ها در نوسان بین دو خویشتن بیرونی و درونی آن ها قرار می گیرد. روابط دوگانه میان آن ها، نمایانگر هویتِ کنشی است که شخصیت واقعی آن ها را در سایه ضمیر ناخودآگاه قرار می دهد. آن ها سوژه های دچار فقدانی هستند که هویت درونی خود را از دست داده اند و برای پرکردن خلاء درونی به ناچار به دیگری رو می آورند. ایده دوگانه خویشتن واقعی یا حقیقی در مفهوم دیگری و بازخورد اجتماعی یا خویشتن بیرونی در نمایشنامه درهم می آمیزد و تجلی گسست شخصیت ها می شود. در این پژوهش، سه بنیان اندیشه لاکان یعنی ساحت خیالی، نمادین، واقع و کاربردپذیری آن ها در نمایشنامه بررسی می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاکی است که لاکان درک جدایی از مادر و ورود به ساحت نمادین که به صورت فقدان در ذهن کودک نمود می یابد را آغاز گسستگی روان کودک به دو ساحت خودآگاه و ناخوداگاه تعبیر می کند. ازآنجاکه فرآیند هویت مبتنی بر گسست است، گسست و فقدان به عنوان دو مفهوم بنیادی در روانکاوی همواره سوژه را وا می دارند تا در پی پُرکردن خلاء ناشی از نقصان در روان خود باشد. اما از آنجا که این فقدان همیشگی که به صورت میل و اشتیاق درمی آید هرگز پر نمی شود، سوژه را به ناچار به سوی میل های دیگر سوق می دهد اهداف پژوهش: بررسی آرا و اندیشه های ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت خیال و واقع نگری. بررسی آرا و اندیشه های ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت نمادین (دیگرانگاری) سؤالات پژوهش: نگاه ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت خیال و واقع نگری چگونه است؟ نگاه ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت نمادین چگونه است؟
۴.

The Racial Myth of the Black Violence: A Žižekian Study of Toni Morrison's The Bluest Eye, Sula, and Beloved(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۹۴
The bulk of what we know as violence is myth. Since myths have been told and retold over the years, they have been taken as truth. This paper explores racial myths as representations of verbal violence in Toni Morrison's The Bluest Eye, Sula, and Beloved. Toni Morrison as an African-American identity explorer dwells on the slogans and myths as manifestations of Žižekian symbolic violence. Methodologically, this study uses political discourse analysis, black gendered feminism and psychoanalysis in the light of Slavoj Žižek's commentary on violence to be the approaches of analyzing the drawn data. The fusion of psychoanalytic terms with political ones sheds a fresh light on the concepts of ideology and violence. This paper aims at exploring the mechanisms of the black violence myth that spread the racial beliefs that Africans are more violence prone and have higher pain tolerance than Europeans. The conclusion extracted from this study confirms that the discourse of the myths functions as pseudo-ideologies to normalize the violence against non-European races and stop the African subalterns' resistance in the form of fighting back against the raids of the Europeans.
۵.

قربانی فرزند در دو داستان رستم و سهراب و حضرت ابراهیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرزندکشی مسئولیت اخلاق رستم سهراب شاهنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۷
این تحقیق به بررسی دو اثر «رستم و سهراب» اثر ابوالقاسم فردوسی - شاعر قرن چهارم - و داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل از منظر قرآن پرداخته است. هدف از این تحقیق آشکارساختن نمودهای مفهوم لویناسی مسئولیت در رابطه بین فرزندکشی توسط شخصیت های اصلی این آثار، رستم و حضرت ابراهیم ، و تردیدهای اخلاقی است. این تحقیق بر آن است که نشان دهد که آیا عمل فرزندکشی توسط شخصیت های اصلی از منظر اخلاق توجیهی دارد یا خیر؟ بدین ترتیب آثار با توجه به نظریه اخلاق از دیدگاه امانوئل لویناس مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته اند. این تحقیق نشان می دهد که چگونه عمل فرزندکشی علی رغم مذموم بودن آن در شرایط خاص امری اخلاقی محسوب می شود.
۶.

EFL Learners’ Training on IELTS Writing Skills and Their Possible Self Construction(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Expected Possible Selves Feared Possible Selves Identity IELTS Writing Skills Responsible Possible Selves

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
There is research paucity concerning EFL learners’ self-formation, taking the role of IELTS writing skills into account. With a view to this, the present study aimed to see what a model of possible self-construction before and after training on IELTS writing skills emerges and what the psychometric properties of the emerged model are. To this end, a grounded theory approach was used. Of the IELTS candidates taking part in five IELTS preparation centers in Kerman, 90 (55 males and 35 females) candidates were selected as the participants of the present study through cluster sampling. A semi-structured interview was used to identify the possible selfof the participants. Coding procedures (i.e., open, axial, and selective coding) and Structural Equation Modeling (SEM) were used to analyze the data. According to the results, a model of possible selfconstruction before and after training on IELTS writing skills emerged wherein before training on IELTS writing skills, feared possible selfwere more dominant than expected and responsible possible selves. Furthermore, after training on IELTS writing skills, expected and responsible possible selfwere constructed more dominantly than feared possible selves. Implications of the results for EFL curriculum planners, teachers, and learners have been discussed.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان