پروین میرزایی

پروین میرزایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی و روانشناختی مبتلایان به دیابت بهبود یافته کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: درمان شناختی - رفتاری عملکرد روانشناختی عملکرد شناختی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۹
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی و روانشناختی مبتلایان به دیابت بهبود یافته کرونا انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه ی مبتلایان به دیابت بهبود یافته کرونای مرکز روشنگران شهر تهران در سال 1401 بود. تعداد 30 نفر از جامعه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب، استرس و افسردگی(DASS) (لاویباند و لاویباند، 1995) و آزمون حافظه فعال دانیمن و کارپنتر (DCWMT، 1980) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چنر متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر عملکرد شناختی و روانشناختی تفاوت معنادار وجود دارد(05/0> P). براساس یافته های این پژوهش، می توان از ظرفیت درمان شناختی- رفتاری برای درمان و بهبود عملکرد شناختی و روانشناختی در دیابت بهبود یافته کرونا استفاده کرد.
۲.

The Effect of Problem-Based E-Learning on Students’ Learning and Academic Efficacy during the COVID-19 Pandemic(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Academic Efficacy COVID-19 E-Learning Problem based learning LEARNING

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۶۸
In early 2020, the coronavirus outbreak compelled higher education institutions worldwide to cancel campus-based teaching and conduct a variety of electronic learning which led to assessment of the quality of e-learning and its results, such as learning and self-efficacy. Thus, this study aimed to determine the effect of problem-based e-learning (PBe-L) on the learning and academic efficacy of students during the COVID-19 pandemic in ‘An Introduction of Educational Technology Course’. The research method was quasi-experimental with pre-test/ post-test design with experimental and control groups. The statistical population of this study consisted of undergraduate students in the field of educational sciences studying in the University of Tehran. 38 students were selected as the research sample using the available sampling method and were randomly divided into experimental and control groups. PBe-L was conducted for the experimental group and the control group experienced the direct learning approach. A researcher-made learning test and Morgan-Jinks Student Efficacy Scale (1999) were used. The results showed that the mean of learning and self-efficacy of the experimental group increased from 7.92 and 57.00 in the pre-test to 18.51 and 76.57 in the post-test respectively. The results of covariance showed that the mean scores of the post-test of the two groups were statistically significant (p≥0.005). The results of this study showed that the use of PBe-L during the COVID-19 pandemic can be effective in increasing the students’ learning and academic efficacy.
۳.

تأثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریک فرا جمجمه ای مغز توانایی شناختی حافظه کاری دانش آموزان بیش فعالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۵۰
مقدمه: کودکان مبتلا به کم توجّهی- بیش فعالی در برخی از کارکردهای شناختی دچار مشکل هستند. همچنین این کودکان نسبت به کودکان عادی به میزان بیشتری دچار افت تحصیلی می شوند. هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی (tdcs) بر توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه و بیش فعالی بود. روش: این پژوهش به شیوه ی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان 18-15 سال مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی شهر تهران در سال 1400-1399 بود. که از بین آن ها 32 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گروه کنترل (16 نفر) جای داده شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش به صورت انفرای 18 جلسه 30 دقیقه ای تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی را دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانایی های شناختی و حل مسئله استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد که تحریک فرا جمجمه ای مغز با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی باعث بهبود توانایی شناختی و حافظه کاری دانش آموزان دارای نارسایی توجه وبیش فعالی شده است.
۴.

اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله شناختی - اجتماعی بر خودکنترلی و اضطراب کودکان پیش دبستانی دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حل مسئله شناختی - اجتماعی خود کنترلی اضطراب دختران پیش دبستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مسئله شناختی - اجتماعی بر خودکنترلی و اضطراب دختران پیش دبستانی بود. روش: طرح پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری را دانش آموزان پیش دبستانی منطقه 12 شهرداری شهر تهران تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دختران مقطع پیش دبستانی بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آموزش گروهی حل مسئله شناختی - اجتماعی و کنترل قرار گرفتند. همه آزمودنی ها پرسش نامه های اضطراب (اسپنس، 1999) و خودکنترلی (هومفری، 1982) را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آزمودنی های گروه آموزش گروهی حل مسئله شناختی - اجتماعی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری در اضطراب و افزایش معناداری را در خودکنترلی نشان دادند (001/0 = P). این نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان استفاده از این آموزش را به متخصصان سلامت روان و مشاوران مدرسه توصیه کرد.
۵.

اثربخشی بازی گروهی، قصه گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی گروهی قصه گویی نمایش خلاق اضطراب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۱۶
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی گروهی، قصه گویی و نمایش خلاق بر کاهش اضطراب دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تهران انجام شد. نوع تحقیق، نیمه آزمایشی به واسطه طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود که ازنظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر، شامل همه دانش آموزان پسر دوره اول ابتدایی شهر تهران است که به صورت تصادفی خوشه ای، 45 دانش آموز با نشانگان اضطراب، انتخاب و با گمارش تصادفی در سه گروه پانزده نفری گمارده شدند. یک گروه پانزده نفری هم به عنوان گروه گواه انتخاب شد. بازی گروهی در نُه جلسه، قصه گویی، شامل پنج قصه و در هفت جلسه و نمایش خلاق در ده جلسه، هرکدام به مدت 30 تا 45 دقیقه در گروه های آزمایش اجرا شدند. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسش نامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان (SCARED) بود و داده ها در سه مرحله، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، جمع آوری شدند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که بازی گروهی، قصه گویی و نمایش خلاق تأثیر معناداری بر کاهش اضطراب دارند و این تأثیر در مرحله پیگیری نیز حفظ شده است. بر این اساس می توان استفاده از این مداخله ها را به متخصصان سلامت روانی که با کودکان کار می کنند، توصیه کرد.
۶.

The Effectiveness of Sahajaoga and Yoga Mind Strengthening Training in Reducing Children's ADHD Test Anxiety with Gastrointestinal Problems(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sahajayauga Mind Strengthening Yoga Exam anxiety Attention deficit hyperactivity disorder Gastrointestinal Problems

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۷۱
Objective: The present study was conducted to investigate the effectiveness of Sahajaoga and Mind Strengthening Yoga exercises on the anxiety test of female children with attention deficit hyperactivity disorder with gastrointestinal problems in Karaj. Method: The study is semi-experimental in the form of pre-test-post-test with the control group. . According to the input and output criteria, 30 people were selected and divided into 3 groups (two experimental groups and one control group). Data collection tool was a questionnaire for diagnosing hyperactivity disorder along with attention deficit disorder and Abolghasemi exam anxiety questionnaire. The interventions took place in eight sessions and the subjects were examined before and after the interventions with the test anxiety test. Results: The results of the present study, after collecting and analyzing the data by covariance analysis test, show that Sahajayoga and Mind Strengthening Yoga exercises significantly (at p <0.05) confirm the assumption that the sessions performed were effective. . In other words, after the intervention of Sahajayoga technique, about 98% and after the implementation of mind strengthening yoga, about 94% of the change in the dependent variable is due to the change in the independent variable. In fact, the Sahajaoga and Mind Strengthening Yoga training is effective in reducing the anxiety test of this group of children. Conclusion: The overall findings suggest that yoga-based training has a positive effect on reducing anxiety in children with attention deficit hyperactivity disorder and gastrointestinal problems. Therefore, it is recommended to use this method in medical centers to improve the anxiety and digestive problems of children with ADHD.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان