محسن فدوی

محسن فدوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تاثیر خصوصی سازی بانک ها بر نقدینگی نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی است. انتظار می رود در پی این اقدام، بهره وری درون بنگاه های مدنظر افزایش یافته و از این طریق منافع بیشتری عاید آنها شود. در این مقاله ، کارکرد بانک های دولتی، خصوصی و خصوصی شده از طریق بررسی اثرات خصوصی سازی در نظام بانکی بر عملکرد آن به لحاظ نقدینگی، مورد مقایسه با یکدیگر قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از داده های 11 بانک طی دوره 13 ساله (1396-1384) صورت پذیرفته است. سه گروه آزمون های رگرسیون پانل، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مورد استفاده واقع شده که هر سه نتایج مشابهی در بر داشته اند. مدل رگرسیون پانل به منظور بررسی اثرات خصوصی سازی بر نقدینگی کل نظام بانکی به کار گرفته شده است و نتایج برآورد آن نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در حوزه نقدینگی داشته است. در گام بعدی، آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک با هدف مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی انجام شده اند که نتایج آنها مبین وجود تفاوت های معنادار در این دو دوره بوده است. سپس مقایسه عملکرد بانک های خصوصی شده در دوره قبل و بعد از اعمال خصوصی سازی با بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرفت که نتایج نشان داد که عملکرد بانک های خصوصی شده در مقایسه با بانک های دولتی و خصوصی بهبود یافته است.
۲.

Privatization in the Banking System and its Impact on the Profitability Indices(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
Privatization which refers to the transition of ownership and management of state-owned enterprises to the private sector, is one of the main drivers of economic prosperity. In this paper, the performance of the state, private, and privatized banks have been compared through examining the effects of privatization in the banking system on its performance. The data from 11 banks during the 13-years period (2005-2017) has been used in this research. Due to the time of major privatization (2009) and the imposition of restrictions on the banking system in the form of sanctions, two dummy variables are used to distinguish their effects. To this purpose, panel regression, parametric and non-parametric tests have been used that have all the same results. The results of panel regression model which is used to examine the effects of privatization on the profitability of the entire banking system showed that privatization has had a positive and significant effect on the performance of banks in terms of profitability. In the first step, parametric and non-parametric tests have been used with the aim of comparing the performance of privatized banks with that of private and state banks in the period before and after privatization; then, these tests were used with the aim of comparing the performance of privatized banks in the period before and after the privatization. The results showed that there were significant differences in these two periods. In the third step, the performance of privatized banks in the period before and after privatization with state and private banks were compared. The results showed that the performance of privatized banks was only improved compared with state banks and was almost the same as private banks.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان