راضیه  ربانی یکتا

راضیه ربانی یکتا

مدرک تحصیلی: استادیار زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

Effects of Using Narrative Sequential Images on Iranian High School EFL Learners’ Monologue Skill

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۴
A narrative monologue skill is required in learning English. Delivering a monologue is a challenging skill for most of the EFL students since it is difficult for them to utilize their lexical and grammatical knowledge. This study investigates the effects of narrative sequential images on the Iranian intermediate EFL students’ monologue skill. To this end, the study was conducted in two intact classes (one as the experimental group and the other as the control group) of 32 students within 2 months in a high school in Isfahan. To select homogenous participants, Oxford Placement Test and Oral Proficiency Interview were administered. A monologue pre-test was used at the beginning of the study. And the specific treatment was administered to the experimental group. Then, a parallel post-test was conducted. Based on the results, there was a significant difference in the scores of the experimental group in all aspects of fluency, coherence, lexical resources, grammar and accuracy, and pronunciation in using narrative sequential images before and after treatment. In other words, experimental group performed better on the four subscales of monologue skill than did the control group. Results, also, suggested that teachers use sequential images as a part of their instruction to help students develop their monologue skill.
۲.

Using Google Drive as the E-portfolio for the Self-assessment of Speaking Fluency in Iran's High Schools

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
This study examines the effect of video recording in Google Drive as the self-assessing E-portfolio on high school EFL learners’ speaking fluency. To that end, a quasi-experimental comparison group research was implemented in which thirty Iranian high school EFL students were assigned either to e-portfolio or comparison groups. While the e-portfolio group assessed their own performance by keeping electronic portfolios in Google Drive, their counterparts in the comparison group presented their performance in the class. The students’ speaking fluency was assessed through both pre- and post-tests. A speaking rubric was used to get the students’ scores. The results of the independent sample t test showed that taking advantage of self-assessment through video-based e-portfolios improved the learners’ speaking fluency. The study had relevant implications for both material designers and language teachers not only to promote student speaking skills, but also to enhance students’ lifelong learning.
۳.

مقایسه طرز تلقی استادان دوره های زبان انگلیسی تخصصی و عمومی از دانش و مهارت های خود در دو سیستم آموزشی از راه دور و حضوری

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۶۹
هدف از مقاله حاضر فهم این مسئله است که آیا تفاوتی بین تلقی استادان زبان عمومی و تخصصی از اطلاعات آموزشی و مهارت های تدریس شان در سیستم های آموزشی از راه دور و حضوری وجود دارد؟ 84 نفر از استادان تازه کار در دوره های درسی زبان عمومی و زبان تخصصی از یکی از دانشگاه های دارای سیستم آموزشی حضوری و 50 نفر دیگر از دانشگاهی با سیستم آموزشی از راه دور برای شرکت در نظرسنجی انتخاب شدند. پرسشنامه استفاده شده در این مقاله، برگرفته از مطالعه چای و همکارانش (2012) است که 37 سؤال دارد. هر سؤال سطح اطلاعات آموزشی و مهارت های تدریس استادان را بر اساس خودادراکی شان و بر اساس دو مقیاس لیکرت با 5 نمره می سنجد. به منظور مقایسه میانگین نمرات به دست آمده از تلقی استادان زبان عمومی و زبان تخصصی از سطح اطلاعات و مهارت شان در دو سیستم دانشگاهی، تکنیک آماری MANOVA اجرا شد. نتایج نشان داد که در هر دو سیستم آموزشی، در تلقی استادان زبان عمومی از سطح اطلاعات آموزشی و مهارت های تدریس شان تفاوت معنا داری وجود ندارد. اما، در دروس زبان تخصصی، تلقی استادان از سطح اطلاعات آموزشی خودشان در این دو سیستم بسیار متفاوت است. از نظر سطح مهارت های تدریس نیز، استادان زبان تخصصی در هر دو سیستم طرز تلقی متفاوتی دارند؛ به این ترتیب که، استادان زبان تخصصی در دانشگاه از راه دور سطح اطلاعات آموزشی و مهارت های تدریس خود را از استادان زبان تخصصی در دانشگاه حضوری بالاتر می دانند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان