عسگر خادم وطنی

عسگر خادم وطنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

Relationship between Stock Liquidity and Risk of Default in Iran’s Petrochemical Industry and Oil Products Companies: The Roles of Stock Liquidity in Information Efficiency and Corporate Governance(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Liquidity Bankruptcy Default risk Information efficiency Corporate Governance

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
The main purpose of this research is to explain why and how the stock liquidity affects the default risk of petrochemical and petroleum products companies listed in Tehran Stock Exchange. The study used experimental data and parametric tests in order to estimate the relationship between stock liquidity and default risk through information efficiency and corporate governance roles of stock liquidity. The present research is applied in terms of purpose and is a descriptive-correlative study. All data required regarding the stock liquidity, price, trading volume and days, stockholder ownerships, etc., were extracted from Rahavard Novin database software. To investigate the relationship between variables, the multivariate regression analysis model using OLS method was applied in Eviews platform. The empirical findings showed that there is a significantly negative relationship between stock liquidity and default risk of petrochemical and petroleum product companies listed in TSE and also stock liquidity can affect the default risk through reducing the information asymmetry in the stock pricing process and strengthen the corporate governance. These results could provide visible signals based on the realities of the market in order to improve models to assess and predict the risk of default and lead managers and decision makers of suppliers, customers, partners and stakeholders, to conclude more flexible contracts with petrochemical and petroleum products companies and ultimately better mitigate business risks.
۲.

Relationship between Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions and Oil Prices in Industrial Sector of Selected OPEC and Non-OPEC Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Industrial Value Added Renewable energy consumption CO2 emission Real Oil Price OPEC Non-OPEC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
Considering global warming and importance of sustainable growth in economic sub-sectors, this paper presents and estimates an empirical model of renewable energy consumption for the industrial sector of selected OPEC and non-OPEC countries over the period 1990-2014. Panel co-integration estimates by Pedroni (1999,2004) and Westerlund (2005,2006) show that, in the long term, increases in industrial value added per capita, real oil prices, and CO2 per capita are found to be major drivers behind per capita renewable energy consumption for both OPEC and Non-OPEC nations. Panel Granger causality by the Dumitrescu and Hurlin (2012) method confirms that there are bi-directional causality relationship between research variables and therefore verify feedback hypothesis. Finally, FMOLS and DOLS results show that when industrial value added per person increases, per capital renewable energy consumption increases by greater magnitude in non-OPEC than OPEC countries; also an increase in CO2 emissions per person increases per capita renewable energy consumption by greater amount in non-OPEC than OPEC nations.
۳.

Investigating Impact of Environmental Tax Policy on Behavior of Investors in Renewable Energies Using a Dynamic Panel Data Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Renewable Energy Tax policy energy consumption tax motor vehicles tax investors’ behavior

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
Expanding use of renewable energies (RE) around the world is a critical mission to reach to global environmental policies. Largest share of global energy mix relates to deployable and carbon-intensive fossil fuels. So, it is necessary to create proper incentives for investors to invest in RE in order to move toward low carbon economy. In this regard, one of the implemented policies is imposing tax on using deployable energies which includes tax on both energy consumption and motor vehicle transportation. This paper investigates impact of environmental tax policy on investors’ behavior for 13 leading selected developed and developing countries during the period 2004-2016. Based on economic theory, investment, particularly in capital-intensive energy industries would have a long gestation period. To capture this feature and evaluate dynamic relations of investments in RE, a partial-adjustment dynamic model is applied and estimated using Generalized Method of Moments (GMM) method. The results show that imposing tax on fossil fuel energy consumption and transportation systems, in particular that use fossil fuels, has a significant negative and positive impact on investing in RE, respectively. Also, empirical results demonstrate that there is a significant negative relation between interest rate (IR) and Investments in Renewable Energies (IRE).
۴.

پیش بینی تقاضای برق در ایران: کاربرد مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا و میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیش بینی تقاضای برق ایران مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا ARIMA

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۷
هدف مطالعه حاضر پیشنهاد کاربرد یک مدل ترکیبی خاص برای تخمین تابع تقاضای سرانه برق کل و همچنین پیش بینی مقدار تقاضای آن برای 15 سال آینده در ایران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل تعدیل جزئی پویا، تقاضای سرانه برق کشور برای دوره سالانه 1393-1360 برآورد شده است و سپس با جایگذاری مقادیر آتی متغیرها که از مدل میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه  (ARIMA)به دست آمده در مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا (DPAM)، تقاضای برق تا سال 1408پیش بینی گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغیرات قیمت می باشد به طوری که کشش های قیمتی کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر 014/0- و 026/0- درصد است. نتایج پیش بینی نشان می دهد مقدار تقاضای سرانه برق تا سال 1408 نسبت به سال 1393 حدود 45 درصد رشد خواهد داشت که برای پاسخگویی به این تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید و محدودیت تقاضا طراحی و اجرا گردد.
۵.

تخصیص موثر میزان انتشار CO2 بین اعضای منتخب اوپک: مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها مدل ZSG-DEA انتشار CO تخصیص مجوز انتشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۶
اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است. نتایج بیانگر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آنهاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان