پروانه  ریاحی دهکردی

پروانه ریاحی دهکردی

پست الکترونیکی: p.r1392@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۶۲
هدف اصلی این تحقیق نقش برنامه های تلویزیونی در نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان است. تحقیق از نوع کار بردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی است این تحقیق نسبتاً سطح وسیعی را پوشش می دهد.جامعه آماری همه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است که باتوجه به تعداد وسیع نمونه آماری 385 نفر انتخاب شد. بر اساس مدل مفهومی متغیر مستقل (برنامه های تلویزیون) دارای مولفه های سریال ها، برنامه های آموزشی و متغیر وابسته (نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی) دارای مولفه های نظام آموزش و پرورش، نظام تربیتی اسلام و عقاید مذهبی است. یافته های تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و آزمون فرضیه های فرعی با استفاده از آزمون کای اسکوئر با توجه به فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار وسطح معنا داری، حاکی ازآن است که سریال های تلویزیونی و برنامه های آموزشی بر نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی دانشجویان موثرهستند. فراوانی مورد مشاهده دیدگاه نمونه موردبررسی نشان می دهد ارتباط زیادی بین سریال های تلویزیون و نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان و ارتباط نسبتاً ضعیفی بین برنامه های آموزشی تلویزیون و نهادینه سازی حجاب وپوشش اسلامی دانشجویان وجود دارد. در نهایت آزمون فرضیه اصلی نشان داد که برنامه های تلویزیونی بر نهادینه سازی پوشش وحجاب اسلامی دانشجویان موثرهستند و ارتباط نسبتاً ضعیفی بین نقش برنامه های تلویزیون و نهادینه سازی پوشش و حجاب اسلامی دانشجویان وجود دارد.
۲.

شناسایی عوامل فرهنگی و دینی موثر بر تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۶۰۰
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل فرهنگی و دینی موثر برتضعیف بنیان خانواده های شهرتهران است.تحقیق از نوع کار بردی و روش آن پیمایشی یا توصیفی است این تحقیق نسبتاً سطح وسیعی را پوشش می دهد. جامعه خانواده های ناحیه 3 شهرداری منطقه 5 تهران است که باتوجه به تعداد وسیع نمونه آماری 385 نفر انتخاب شد. روش گردآوری داده ها در این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و فیش برداری است باتوجه به توزیع پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری از روش میدانی نیز برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته های تحقیق و آزمون و تایید فرضیه ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن وسطح معناداری، حاکی ازآن است که: ضریب همبستگی بین" توجه بیشتر جوانان به رسانه های غربی» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران" 0.85، بین "پوشش غرب گرای جوانان» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران"0.89، بین "کم توجهی جوانان به امور دینی» و« تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران" 0.73، بین"تسهیل در رابطه دختر و پسر» و« تضعیف بنیان خانواده های شهرتهران" 0.61 و بین "فردگرایی جوانان » و« تضعیف بنیان خانواده های شهر تهران 0.79 است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان