ابوالفضل مهدی لو

ابوالفضل مهدی لو

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ارتباط فعالیت بدنی با درگیری تحصیلی و عوامل روان شناختی دانشجویان در دوران قرنطینه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فعالیت بدنی فاکتور های روان شناختی درگیری تحصیلی دانشجویان کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 864
 هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی، درگیری تحصیلی در آموزش مجازی، استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان در دوران قرنطینه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از پرسش نامه به صورت مقطعی انجام شد. جامعه موردنظر پژوهش دانشجویانی بودند که از طریق آموزش مجازی در منزل مشغول به تحصیل بودند.287 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت داشتند که از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. بررسی نتایج به صورت ترکیبی از روش های کمی و کیفی بود در روش کیفی از راهنمای تفسیر پرسش نامه های فعالیت بدنی و استرس، اضطراب و افسردگی به بررسی فردبه فرد افراد به صورت رتبه ای پرداخته شد. در روش کمی از دو دسته آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای آمار توصیفی از شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی و برای آمار استنباطی با توجه به عدم نرمال بودن داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این پژوهش در بررسی های کیفی نشان داد که 68 درصد دانشجویان ازنظر فعالیت بدنی غیرفعال هستند و 23 درصد از حالت نرمال استرس، 81 درصد از حالت نرمال اضطراب و 49 درصد از حالت نرمال افسردگی خارج شده اند. در بررسی های کمی آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که درگیری تحصیلی دانشجویان در آموزش مجازی دانشگاه با فعالیت بدنی و سن دارای ارتباط معنادار و مثبت و با افسردگی و اضطراب دارای همبستگی معنادار معکوس بود. همچنین فعالیت بدنی با استرس، اضطراب و افسردگی همبستگی معنادار معکوس داشت. 
۲.

The Impact of Humorous Movie Clips on Better Learning of English Language Vocabulary

کلید واژه ها: Vocabulary Learning Humor humorous movie clip

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 472
This study examined the effects of humorous movie clips on better learning of English language vocabulary. Humor is an important human behavior that plays a vital role in communication and social interactions. This subject has been rarely investigated in Iranian English classes. The researchers used quantitative method. Because all of variables were not controllable, therefore quasi-experimental method was employed to conduct the study. To this end, a proficiency test was administered to 60 Iranian EFL learners. Then 48 intermediate language learners who were homogeneous based on their rank scores were chosen and randomly divided into two equal groups (i.e. 24 as experimental and 24 as control groups). To assess their vocabulary knowledge at the beginning of the study, both groups participated in a researcher-made, 30-items and multiple choice vocabulary test adapted from PET test and scored out of 30. Experimental group watched the humorous movie clips but the participants in control group taught in a conventional way. After 10 sessions of treatment, both groups were tested on the similar items covered in the pre-test. The effect of humorous movie clips on the groups’ vocabulary achievement was evaluated through Paired Samples t-test analysis. Results have shown that the experimental group outperformed the control group since humorous movie clips had a positive effect on developing vocabulary learning among intermediate EFL learners (p<05) in the experimental group. EFL teachers can use humorous movie clips to raise the learners’ motivation.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان