عباسعلی بذرافشان

عباسعلی بذرافشان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی کژکارکردها رفتار سازمانی کارکنان وظیفه سازمان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 135 تعداد دانلود : 56
 فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی، می تواند نقش مهم و اساسی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان ایفاء کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد500 نفر از کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 220 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری (1992) جمع آوری شد که پایایی آنها بترتیب 81 درصد و 76 درصد بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی به طور معناداری می تواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیش بینی کند.
۲.

تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری در سازمانها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم اطلاعات مدیریت اخلاق حرفه ای جانشین پروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 572 تعداد دانلود : 155
هر سازمانی برای بقاء و رسیدن به اهداف خود نیاز به اطلاعات دارد که نیاز سازمانها را جهت رسیدن به اهداف متعالی خود، محقق می سازد . هدف پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه ای اخلاق حرفه ای در رابطه سیستم اطلاعات مدیریت و جانشین پروری است .روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل تعدادی ازکارکنان آموزش و پرورش ناحیه 4 شهر شیراز بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 200 نفر از آنها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اخلاق حرفه ای کادوزیر(2002)، سیستم اطلاعات مدیریت اکبری (1390)ومدیریت جانشین پروری راث ول (2002) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف، T تک گروهی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر اصلی پژوهش( اخلاق حرفه ای ، مدیریت اطلاعات ، جانشین پروری) با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری (p
۳.

رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های مدیریت سلامت سازمانی و استرس شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 562 تعداد دانلود : 868
هدف از این پژوهش، توصیف رابطه بین سبک های مدیریت (در دو بعد رابطه مدار و ضابطه مدار) با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان آموزش پرورش ناحیه 4 شیراز بود. این پژوهش از نظر روش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است، بدین منظور 144 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه چهار شیراز به شیوه ی تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه تعیین سبک رهبری باردتزومتزکاس، سلامت سازمانی هوی و فلدمن و استرس شغلی استاینمتز جمع آوری شد. که پایایی آنها بترتیب 83/0، 73/0 و 68/0، بدست آمد، داده های جمع آوری شده از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که بین سبک مدیریتی رابطه مدار با سلامت سازمانی رابطه معکوس و معنادار و بین سبک مدیریتی ضابطه مدار با سلامت سازمانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین سبک مدیریتی رابطه مدار با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار مشاهده شد و نتایج نشان داد که بین سبک مدیریتی ضابطه مدار با استرس شغلی رابطه مستقیم و معنادار، وجود داشت، و بین متغیرهای سلامت سازمانی با استرس شغلی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید. نتایج پیش بینی ها حاکی از قدرت پیش بینی سبک های مدیریتی رابطه مدار و ضابطه مدار برای متغیرهای سلامت سازمانی و استرس شغلی بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان