عماد روشن قیاس

عماد روشن قیاس

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی رابطه هویت تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی در میان دانش آموزان

تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 401
اهمال کاری یکی از پدیده های مشکل ساز برای تعداد زیادی از افراد است که میلیون ها نفر را در جهان تحت تأثیر قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هویت تحصیلی و اهمال کاری تحصیلی است. به این منظور 301 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر ساری در سال تحصیلی 98-97 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های هویت تحصیلی و اهمال کاری را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده های آماری گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی و واریانس) بوده و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره، ضریب همبستگی پیرسون) انجام گرفته است. نتایج، نشان دهنده این واقعیت بود که بین هویت تحصیلی موفق با اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت تحصیلی سردرگم و هویت تحصیلی دیررس با اهمال-کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. باتوجه به توضیحات و بررسی های مختصری که در مورد رویکردهای مختلف اهمال کاری ارائه شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان چنین نتیجه گرفت که امروزه جهت رفع مشکل اهمال کاری دانش آموزان باید به عوامل مرتبط با این پدیده توجه کرد و درصدد رفع آنها کوشید. همان اندازه که مباحث نظری با مطالعات تجربی و دقیق همراه می شود، یافته های امیدوار کننده تری نیز به دست می آید.
۲.

رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض، خلاقیت با هوش عاطفی (مورد مطالعه کارکنان و مدیران نیروی انتظامی شهرستان آمل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش عاطفی خلاقیت راهبردهای مدیریت تعارض مدیران و کارکنان نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 547 تعداد دانلود : 332
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت تعارض و خلاقیت با هوش هیجانی مدیران و کارکنان نیروی انتظامی آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل 320 نفر از مدیران و کارکنان نیروی انتظامی آمل در سال 1393 بود. از بین جامعه آماری 165 نفر از مدیران و کارکنان به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز، پرسشنامه هوش هیجانی شیرینگ و پرسشنامه خلاقیت بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شد. بین مؤلفه های راهبردهای مدیریت تعارض و خلاقیت با هوش عاطفی مدیران و کارکنان رابطه مثبت وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رقابت، سازش، اجتناب، همکاری و خلاقیت هوش عاطفی مدیران و کارکنان را پیش بینی می کنند.
۳.

مطالعه رابطه سبک های دلبستگی و هویت با کمرویی در دانش آموزان پسر (مقطع متوسطه اول ناحیه ۲ ساری)

تعداد بازدید : 688 تعداد دانلود : 764
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کمرویی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول ناحیه ۲ ساری می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر مقطع متوسطه که تعداد آنها ۴۴۰۱ نفر می باشد. با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۵۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد به سوالات پرسشنامه ها پاسخ دهند. برای گردآوری داده ها از دو روش میدانی (پرسشنامه هایی که مبتنی بر آخرین تغییرات و پیشرفت های آموزشی متناسب با عنوان تحقیق بوده است) و روش کتابخانه ای (پایان نامه ها، کتاب، سایت و مقاله های علمی) استفاده شده است. بدین منظور از سه پرسشنامه استاندارد: پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید، پرسشنامه سبک هویت و کمرویی استنفورد استفاده شده است. در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش پژوهش، توصیفی و استنباطی می باشد . نتایج این پژوهش نشان می د هد؛ بین سبک دلبستگی ایمن با کمرویی دانش آموزان رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بین سبک های دلبستگی دوسوگرا، دلبستگی آشفته، هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و هویت سردرگمی یا اجتنابی با کمرویی دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
۴.

رابطه ساده و چندگانه سلامت روانی و سبکهای دلبستگی با نگرش مذهبی دانشجویان(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: سلامت روان نگرش مذهبی اخلاق سبکهای دلبستگی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 471 تعداد دانلود : 578
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین سلامت روانی و سبک دل بستگی با نگرش مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام نور آمل انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. ازنظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. همچنین، جامعه آماری آن شامل 4هزار و 152 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آمل در سال 1393 بود. از بین جامعه آماری براساس فرمول کوکران تعداد 413 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه نگرش مذهبی خدایاری (1378) و پرسش نامه سلامت روانی گلدبرگ ( 1972) و پرسش نامه سبک دل بستگی هازن و شیور (1995) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش همزمان با استفاده از نرم افزار SPSS21 تحلیل شد. بین مؤلفه های سلامت روان و سبک های دل بستگی با نگرش مذهبی دانشجویان رابطه مثبت وجود داشت. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که نشانگان بدنی و افسردگی و سبک های دل بستگی، نگرش مذهبی دانشجویان را پیش بینی می کنند. همچنین، یافته های حاصل از این پژوهش بر کاربرد سلامت روان و دل بستگی در نگرش مذهبی دانشجویان تأکید می کند.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان