جلال مفتاحی خواجه

جلال مفتاحی خواجه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی و سنجش رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

کلید واژه ها: مشتری خدمات رضایتمندی کیفیت آموزشی صدای مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۹۴۹
یک سازمان خدماتی مانند مراکز آموزشی زمانی می تواند ادعا نماید که "" توجه به خواسته های مشتریان"" برایش اهمیت دارد که به صدای مشتری ([1] VOC) و خواسته های آنها گوش فرا دهد. دراین مقاله به بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از کیفیت آموزشی دانشگاه و شناسایی و ارائه راهکارهای مختلف آموزشی با استفاده از صدای مشتری پرداخته شده است. به همین منظور از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 949/0 به دست آمده است. تعداد اعضای جامعه آماری برابر 23700 نفر است که از بین آنها 195 نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. از آزمون p-value جهت آزمودن فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این بود که میزان رضایت دانشجویان ازاساتید و محتوای کلاسها بیش از 50 درصداست، ولی بیش از 50 درصد دانشجویان از محتوای کلاسها، ساختار کلاسها، امکانات آموزشی و در حالت کلی از کیفیت آموزشی دانشگاه راضی نیستند. همچنین مهمترین خواسته های دانشجویان از حوزه آموزش عبارتنداز: اساتید با تجربه کاری، عملی و صنعتی، اساتید با سطح علمی بالا و تخصص در رشته مربوطه، اساتید با توانایی تدریس بالا، یادگیری مهارت های عملی، به روز بودن مطالب درسی، استفاده از وسائل کمک آموزشی، تجهیز کتابخانه به کتابهای روز.
۲.

بررسی و شناسائی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تبریز)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۹
دراین مقالهمیزانرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداری تبریزوبررسیعواملمؤثربرآنبررسی و شناسایی شده است. به همین منظور از ابزار اندازه گیری پرسشنامهبرایگردآوریاطلاعاتاستفاده شده است. تعداد اعضای جامعه ی آماری برابر 400000 خانوار است که از بین آنها 384 سرپرستخانواربعنوان نمونه بهروشنمونه گیری تصادفیسادهانتخابشدهاستبا استفاده از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون t-test، آزمونF، گروه بندی دانکن، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس به تجزیه و تحلیل استنباطی و بررسی سؤال های تحقیق پرداخته شده است. در نهایت میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد بخش های مختلف شهرداری تبریز مشخص گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که خانوارهای تبریز بیشترین رضایت را از عملکردهای میادین میوه و تره بار، بازیافت زباله و تاکسیرانی دارند.کمترین میزان رضایت خانوارها ازعملکرد نیز مربوط به فضای سبز شهرداری می باشد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان رضایتمندی خانوارها از عملکرد شهرداری و 9 مورد از طرح های تاثیرگذار بر رضایتمندی شهروندان رابطه ی مثبت معنا داری وجود دارد. همچنین 75/26 درصد از مردم از عملکرد شهرداری تبریز رضایت زیاد، 66/17 درصد رضایت کم و 58/55 درصد رضایت درحد متوسط دارند .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان