مرتضی دنکوب

مرتضی دنکوب

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین رهبری اصیل با نیت جابه جایی با نقش میانجی قلدری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرسودگی شغلی رضایت شغلی رهبری معتبر قصد ترک قلدری در محیط کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۴۱
پژوهش های متعدد نشان می دهد که نیت جابه جایی، یکی از نگرانی های سازمان های امروزی است و دیده می شود برخی از کارکنان مستعد به دلایل مختلف مجبور به ترک سازمان می شوند؛ لذا هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین رهبری اصیل با نیت جابه جایی با نقش میانجی قلدری سازمانی، فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در میان کارکنان دانشگاه گلستان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن، کلیه کارکنان دانشگاه گلستان به تعداد 140 نفر می باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 103نفر است. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه است که از پنج پرسشنامه رضایت شغلی مکینتاش وکراش(2014)، پرسشنامه رهبری اصیل ریتامن و دان استاکس( 2014)، پرسشنامه قلدری واشلر و همکاران (2013) و نیت جا به جایی و تحلیل رفتگی برگرفته از کتاب دکتر مقیمی استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آنها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج، حاکی از آن است که بین رهبری اصیل و قلدری سازمانی، رهبری اصیل و رضایت، تحلیل رفتگی و رضایت و نیت جابه جایی، رابطه منفی و معنی دار و بین قلدری و تحلیل رفتگی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
۲.

اولویت بندی عوامل موثر بر تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاد از روش فریند تحلیل شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
برای ایجاد یک توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می باشیم. در این راستا موضوع محیط زیست به عنوان یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می شود. به طوری که در بخشی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق1404 ، به عنوان نیاز اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با توجه به ادبیات پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خط مشی گذاری و سیاست گذاری زیست محیطی با استفاده از روشANP بپردازد. یافته های پژوهش حاضر ضمن داشتن سهم مناسبی در ادبیات پژوهش کشور، ابزار مفیدی را در اختیار سایر پژوهشگران و مدیران حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد.
۳.

اولویت بندی موانع جذب توریسم با استفاده از تحلیل شبکه ای (ANP): مورد: استان گلستان

کلید واژه ها: گردشگری موانع جذب توریسم ناکارایی استان گلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۵۶
برای ایجاد یک توسعه ی همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات کشور می باشیم. موضوع گردشگری و توریسم یکی از عناصر مهم در ترکیب اقتصادی و فرهنگی کشورها محسوب می شوند. در این راستا توسعه ی صنعت گردشگری که اقتصاددانان آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی می دانند، به عنوان نیاز اساسی کشور مطرح می شود. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی مشکلات و موانع جذب توریسم در استان گلستان و اولویت بندی آنها با  استفاده از روشANP بپردازد.
۴.

بررسی رابطه ی مولفه های عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی مطالعه موردی: کارکنان اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان گلستان

کلید واژه ها: عدالت سازمانی تعهد شغلی رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد شغلی در میان کارکنان بوده است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری120 نفر بوده که طبق جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد شغلی استفاده گردید که به ترتیب دارای ضریب آلفای کرونباخ 87/0، 90/0 و 79/0 می باشند. به منظور تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد که بین عدالت توزیعی وتعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، بین عدالت رویه ای و تعهد شغلی رابطه معنا داری وجود ندارد، بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و تعهد شغلی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، رابطه مثبت و معنا دار بین تعهد شغلی و رفتار شهروندیتأیید می شود، بین عدالت توزیعی ورفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد،بین عدالت رویه ای و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد و بین عدالت تعاملی (مراوده ای) و رفتار شهروندی رابطه معنا داری وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان