وحیده تجلی

وحیده تجلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

SBU-WSD-Corpus: A Sense Annotated Corpus for Persian All-words Word Sense Disambiguation

تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 929
Word Sense Disambiguation (WSD) is a long standing task in Natural Language Processing (NLP) that aims to automatically identify the most relevant meaning of the words in a given context. Developing standard WSD test collections can be mentioned as an important prerequisite for developing and evaluating different WSD systems in the language of interest. Although many WSD test collections have been developed for a variety of languages, no standard All-words WSD benchmark is available for Persian. In this paper, we address this shortage for the Persian language by introducing SBU-WSD-Corpus, as the first standard test set for the Persian All-words WSD task. SBU-WSD-Corpus is manually annotated with senses from the Persian WordNet (FarsNet) sense inventory. To this end, three annotators used SAMP (a tool for sense annotation based on FarsNet lexical graph) to perform the annotation task. SBU-WSD-Corpus consists of 19 Persian documents in different domains such as Sports, Science, Arts, etc. It includes 5892 content words of Persian running text and 3371 manually sense annotated words (2073 nouns, 566 verbs, 610 adjectives, and 122 adverbs). Providing baselines for future studies on the Persian All-words WSD task, we evaluate several WSD models on SBU-WSD-Corpus.  
۲.

نگاهی نو به قید حالت در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قید حالت قید چگونگی قید کیفیت ساخت رویداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 312
پژوهش حاضر رفتار توصیفگرهای موسوم به قید حالت در زبان فارسی را در چارچوب معنی شناسی رویدادی، با هدف ارائه دسته بندی مناسبی از آن ها بررسی کرده است. با مشخص شدن تعریف قید حالت، قیدهای چگونگی از قیدهای حالت جدا و همه این قیدها زیر عنوان کلی قیدهای کیفیت دسته بندی می شوند. هر یک از این دسته های توصیفگر با کمک عناصر معرفی شده در معنی شناسی رویدادی، به ویژه موضوع رویدادی و محمول های پایدار و ناپایدار و همچنین، محمول های ثانویه به زیرشاخه هایی تقسیم شده و رفتار آن ها در این پژوهش بررسی شده است. قیدهای چگونگی که توصیفگر موضوع رویدادی هستند و مستقیماً خود رویداد را توصیف می کنند، خود به سه دسته قیدهای کنشگر محور، شبه پیامدی و محض تقسیم می شوند. قیدهای حالت نیز که موضوع درونی و موضوع بیرونی را توصیف می کنند ، در دو گروه فاعلی و مفعولی دسته بندی می شوند . قیدهای حالت فاعلی خود به دو دسته ایستا و پویا تقسیم می شوند. قیدهای حالت، توصیفگر گروه اسمی هستند و حالت کنشگر یا کنش پذیر را در طول رویداد توصیف می کنند. بنابراین، می توانند با فعل های مختلفی به کار روند؛ اما قیدهای چگونگی که مستقیماً با فرایند رویداد مرتبط هستند محدودیت های گزینشی بیشتری دارند و با هر فعلی نمی توانند به کار برده شوند.
۳.

بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گروه اضافه گروه تعریف حرف تعریف معرفه حرف تعریف نکره نحو کمینه گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 518
مقاله حاضر به بررسی حرف تعریف و ساختار توزیعی آن در گویش اردکان فارس در چارچوب برنامه کمینه گرا می پردازد. بررسی داده های زبانی گویش اردکان فارس نشان می دهد که در ساختار گروه تعریف این گویش دو حرف تعریف معرفه حضور دارد که یکی از آن ها تنها به صفت متصل می شود. هدف از انجام این پژوهش، تعیین جایگاه تولید مناسب برای حروف تعریف معرفه و نکره و تبیین چگونگی هم آیی آن ها با دیگر عناصر گروه تعریف نظیر اسم، صفت، تکواژ جمع، اسم ملکی و صفت اشاره و رسیدن به ترتیب خطی مورد نظر در این گویش می باشد. در این پژوهش، از گروه اضافه (EZ P) که دارای خاصیت تکرارپذیری می باشد برای اضافه کردن بعضی از عناصر به یکدیگر در ساختار گروه تعریف استفاده می شود. با وجود این که نشانه اضافه در گویش اردکانی در بیشتر موارد فاقد نمود آوایی آشکار می باشد، گروه اضافه در ساختار گروه تعریف این گویش تولید می شود و نشانه اضافه در هسته آن قرار می گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان