ملیحه میرزاده

ملیحه میرزاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی موانع استفاده بیهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران فن آوری اطلاعات صنعت بیمه بیمه الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۸۹۳
بیمه الکترونیکی عبارتست از بکارگیری فن آوری اطلاعات برای ارائه خدمات مورد نیاز کاربران بیمه. هدف این مقاله، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران است. در این مقاله، موانع استفاده از فن آوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی، انسانی، فرهنگی، سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش پیمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. 6 طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم شده و سپس رتبه بندی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که به جز عوامل طبقه مدیریتی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار بهینه فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه ایران مطرح می باشند.
۲.

بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۲
هدف این مقاله، بررسی و مطالعه موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی ایران است. در این مقاله موانع استقرار در قالب 6 طبقه موانع مدیریتی، سازمانی ، فنی ، انسانی، مالی و محیطی طبقه بندی و با روش پیمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. 6 طبقه عوامل یاد شده به 30 عامل فرعی تر تقسیم شده و این عوامل رتبه بندی گردیده اند. نتایج نشان می دهد که به جز عوامل طبقه مالی و فنی، سایر عوامل به عنوان موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی ایران مطرح می باشند.
۳.

بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نمایشگاه های بین المللی بازرگانی خراسان بر موفقیت تجاری آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نماد نمایشگاه بین المللی بازرگانی موفقیت تجاری شرکت های تولیدی ترفیع پیشبرد فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷
در این پژوهش به بررسی میزان اثر حضور شرکت های تولیدی در نمایشگاه های بین المللی بازرگانی خراسان بر موفقیت تجاری آنها پرداخته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، مدیران فروش شرکت ها و موسسات تولیدی استان خراسان که حداقل یکبار در نمایشگاه های بین المللی بازرگانی استان شرکت کرده اند به تعداد 313 می باشد. برای انجام این تحقیق از اطلاعات جمع آوری شده از مدیران فروش 76 شرکت تولیدی توسط پرسشنامه بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه به طریق محتوایی حاصل گردید و برای پایایی ازمحاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد که نتیجه آن برای پرسشنامه 93/0 بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون کلموگراف- اسمیرنف، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون، آزمون t-استیودنت،ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس چند طرفه استفاده شده است.
۴.

موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات ایران گردشگری آزمون فرضیه گردشگری الکترونیک روش میدانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴۹ تعداد دانلود : ۲۰۲۴
هدف این مقاله ، بررسی و مطالعه موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران است . در این مقاله موانع استفاده از فناوری اطلاعات در قالب 6 طبقه مدیریتی ، انسانی ، فرهنگی - اجتماعی ، سازمانی - ساختاری ، فنی - تکنولوژیکی و محیطی طبقه بندی و با روش میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . شش طبقه عوامل یاد شده به 26 عامل فرعی تر تقسیم و رتبه بندی گردیده اند . نتایج نشان می دهد به جز عوامل طبقه سازمانی - ساختاری و مدیریتی ، سایر عوامل به عنوان مانع استقرار فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران مطرح می باشند ...
۵.

هنر رفتار با افراد دشوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۳
همه ما هر روز با افراد دشوار سر و کار داریم . گاهی اوقات کافی است در آیینه نگاه کنیم تا یکی از آنها را ببینیم . شما نمی توانید همیشه از افراد مسئله ساز دوری کنید . شناخت این افراد و چگونگی برخورد با آنها به شما کمک خواهد کرد تا ارتباط بهتری داشته باشید . این مقاله روشهایی را برای شناخت و برقراری ارتباط با افراد دشوار بیان می کند .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان