صدیقه صاحبی

صدیقه صاحبی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تأثیر فعالیت های ژیمناستیک و بازی های آزاد بر مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان 3 تا 6 سال

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۹
هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر فعالیت های ژیمناستیک و بازی های آزاد بر مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری کودکان سه تا شش سال بود. در این پژوهش علی- مقایسه ای، ازبین کودکان شرکت کننده در کلاس های ژیمناستیک و بازی های آزاد، 200 نفر به صورت تصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس رفتاری کودکان پیش دبستانی و مهدکودک استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس انجام شد. نتایج نشان داد که مهارت های اجتماعی در هر دو گروه بازی های آزاد و ژیمناستیک تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند؛ اما گروه بازی های آزاد مشکلات رفتاری بیشتری در دو خرده مقیاس خودمحوری و عصبی بودن نسبت به گروه ژیمناستیک دارند. این دو نوع فعالیت بدنی نقش مشابهی در کاهش مشکلات رفتاری کودکان ندارند؛ بنابراین، نیاز به یک مربی با نظارت غیرمستقیم بر بازی های کودکان با هدف کاهش مشکلات رفتاری آن ها احساس می شود.
۲.

بررسی و مقایسه فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی و اعضای هیات علمی دیگر رشته ها

تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۲۰
هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه فرسودگی شغلی در استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و استادان دیگر رشته هاست. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های تهران،شهید بهشتی و علامه طباطبایی است. تعداد نمونه ها 65 نفر است که به روش نمونه گیری طبقه ای - تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه سنجش فرسودگی شغلی «ماسلاچ» است که روایی آن به تایید متخصصان امر رسیده و نتایج آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ضریب پایایی (81/0) را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های t مستقل،K-S ، رگرسیون خطی و یومن ویتنی استفاده شد. براساس نتایج فرسودگی شغلی در بین استادان تربیت بدنی پایین و در بین استادان غیرتربیت بدنی متوسط است و ارتباط معناداری بین فرسودگی شغلی این دو گروه دیده می شود. درضمن بین جنس و سابقه با فرسودگی شغلی ارتباطی دیده نشد، ولی سن و فرسودگی با هم رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان