رضوان حسن زاده

رضوان حسن زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

نقد و بررسی روش های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه های ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۷
مقاله حاضر به نقد و بررسی روش های آموزش افعال حرکتی زبان روسی و ارائه راهکارهای کیفیت بخشی به آموزش این مقوله زبان روسی در دانشگاه های کشورمان در چهارچوب دوره آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی می پردازد. نتایج مقاله حاضر که حاصل مطالعه روش های نوین آموزش زبان روسی است نشان می دهند که یکی از مهم ترین اقداماتی که خصوصاً در ابتدای امر آموزش باید توسط مدرس انجام شود، ایجاد تصویر درست و عینی از زبان آموزشیِ روسی به عنوان زبان خارجی و اهداف اصلی آن در ذهن زبان آموزان است. زبان آموزان از همان ابتدا باید بدانند که زبانی که قرار است یاد بگیرند مخصوصاً در ابتدای امر، با زبان ِروس زبان هایی که این زبان به عنوان زبان مادری آنها به شمار می رود، قدری متفاوت خواهد بود. لذا در مقاله حاضر سعی می گردد که بر پایه آموزش افعال حرکتی زبان روسی و مشکلات فراوانی که زبان آموزان در فراگیری عملی و کاربردیِ این مقوله زبانی دارند، راهکارهای کیفیت بخشی به امر آموزش افعال حرکتی پیشنهاد گردند. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی است و در آن از داده ها و نتایج حاصل از روش های تدریس به کار گرفته شده در جلسات درس مربوط به آموزش افعال حرکتی طی چند سال بهره گرفته شده است.
۲.

Анализ функционирования собственных имен в качестве слов-обращений в русском языке в сопоставлении с их эквивалентами в персидском языке

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۷۷
Тема данной статьи посвящена изучению функционирования собственных имен в виде обращений в русском и персидском языках. В ней изучены правила употребления собственно-именных обращений (личные имена), распространенных в обоих языках в различных коммуникативных сферах общения. Выбор темы вызван, прежде всего, актуальностью изучения особенностей речевых культур и традиций народов Ирана и России. Новизна исследования заключается в том, что впервые сопоставляются собственно-именные слова-обращения в русском и персидском языках сквозь призму лингвокультурологических особенностей этих двух языков. Объектом исследования данной статьи послужили русские и персидские формы обращений, выраженных собственными именами, в различных коммуникативных сферах изучаемых языков. Результаты исследования показывают, что выбор обращений зависит от коммуникативной ситуации: это степень знакомства с адресатом, официальность или неофициальность речевой ситуации, возраст и социальный фактор адресата, и его половая принадлежность, здесь также учитываются лингвокультурологические, мировоззренческие особенности, как адресатов, так и адресантов общения, и даже их личностные черты характера и манеры их поведения. Результаты данного исследования могут быть полезными не только студентам, изучающим РКИ в иранской аудитории, но и русскоговорящим учащимся персидскому языку как иностранному. В ходе выполнения работы используются описательный и сравнительно-сопоставительный метод.
۳.

راهکارهای انتقادی درتألیف کتب آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی درایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از اجزای بسیار مهم در آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی کتاب آموزشی مناسب است که پاسخگوی همهجانبه و جامع نیازهای زبانآموزان باشد. پژوهشها و مطالعات در حوزه آموزش زبان نشان میدهند که یکی از نقاط قوت در تألیف کتاب-های آموزشی زبان روسی به عنوان زبان خارجی تطابق ساختار آموزشی به کار رفته در آنها با فرهنگ و جهانبینی زبانآموزان کشوری است که زبان روسی را فرا میگیرند. بحث بومیسازی آموزش زبان روسی به زبانآموزان ایرانی در حال حاضر یکی از مهم-ترین مسایل مطرح در محافل دانشگاهی رشته زبان و ادبیات روسی کشورمان است. مقاله حاضر به بررسی بومیسازی کتابهای آموزشی زبان روسی در ایران میپردازد و در حقیقت هدف از آن «نقد پیش از نقد» است. به عبارت دیگر، مقاله حاضر قبل از آنکه نقدی بر آثار چاپ شده در حوزه آموزش زبان روسی در کشورمان باشد، در حقیقت برای مؤلفان آینده راهکارهای انتقادی را در تألیف کتب آموزشی زبان روسی برای زبان آموزان ایرانی ارائه میکند، باشد که از این طریق بر تعالی و ارتقای سطح علمی کتابهای آموزشی زبان روسی افزوده شود و نتایج حاصل از این مقاله برای متخصصان حوزه آموزش زبان روسی و علاقهمندان به زبانهای خارجی مفید واقع شود.
۵.

نگاهی به ماهیت مقوله نمود فعل در زبان روسی و فارسی از دریچه کاربرد نمود ناکامل افعال

تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۵۹۸
موضوع مقوله دستوری «وید» در زبان روسی و «نمود فعل» در زبان فارسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به نوعِ ساختار و بافت زبانی هریک از این زبان ها، ابزارهای بیان این مفاهیم نیز در آن ها متفاوت است. مقوله «نمود» در تمام زبان های دنیا وجود دارد و تمام مفاهیم و معانی نمودی از ذهن انسان سرچشمه می گیرند. ذهن بشری برای اینکه این مفاهیم را در قالب زبان و کلام متجلی کند، با توجه به ویژگی های ذهنی و زبانی خویش، از ابزارها و نشانه های زبانی مختلفی کمک می گیرد. به همین دلیل است که زبان شناسان معتقدند که مفاهیم نمودی به صورت کلی در تمام زبان های دنیا وجود دارد و تنها وجه تمایز آن ها در نوع ابزارهای بیان آن ها (دستوری و غیردستوری بودن آنها) و تفاوت در مفاهیم و معانی جزئی آن ها است. نتایج تحقیقات و پژوهش های مقایسه ای در زمینه نمود فعل روسی و فارسی نشان می دهد که ماهیت تفاوت میان آن ها معمولاً در روش بیان آن ها است. در این پژوهش به بررسی ماهیت مقوله نمود فعل در زبان روسی و فارسی از دریچه کاربرد نمود ناکامل افعال می پردازیم.
۶.

ترکیبات اضافی تخصیصی در زبان فارسی در مقایسه با روش های بیان آنها در زبان روسی

تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۹۳
تاکنون پژوهش های بسیاری پیرامون مسایل مربوط به ترکیبات اضافی تخصیصی درزبان فارسی وروسی انجام شده است؛بااین حال،تجربه درزمینه آموزش این مبحث دردانشگاه هاومراکز آموزش عالی،نشان می دهد که به دلیل فزونی روش هاوابزارهای دستوری و نحوی،بیان مفهوم اختصاص درزبان روسی(اعم ازحالت های دستوری اسم وحروف اضافه)،بحث پیرامون کاربرد درست معنایی ودستوری معادل ترکیبات اضافی تخصیصی زبان فارسی به روسی،هنوز هم یکی از مباحث پیچیده و مهمی است که مشکلات فراوانی رابرای زبان آموزان کشورمان درزمینه های یادگیری زبان روسی وترجمه به وجود میآورد.درزبان فارسی،ترکیبات اضافی تخصیصی یااختصاصی به کمک نقش نمای اضافه کسره رابطه نحوی برقرارکرده ومفهوم نسبت واختصاص چیزی به چیز دیگر را بیان می کنند؛ مهمترین و پرکاربرد ترین معادل ترکیبات اضافی اختصاصی زبان فارسی در زبان روسی، گروه واژه های با متمم اسم ناهماهنگ (??????????????? ???????????) و هماهنگ (????????????? ???????????) در زبان روسی می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی ماهیت ترکیبات اضافی تخصیصی در زبان فارسی، در مقایسه با روش ها و ابزارهای بیان آن ها در زبان روسی می پردازیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان