سید محمود حجازی

سید محمود حجازی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر زمان بروز خستگی در بیماران موتیپل اسکلروزیس

۲.

تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین کورتیزول و تستوسترون سرم مردان چاق و لاغر

کلید واژه ها: تمرین هوازی کورتیزول تستوسترون لپتین مردان چاق مردان لاغر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
هدف از این پژوهش تعیین تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین کورتیزول و تستوسترون سرم در دو گروه از مردان چاق و لاغر تمرین نکرده بود. بدین منظور از بین افراد سالم و داوطلب در اجرای این پژوهش که در دامنه سنی5±30 سال قرار داشتند و پرسش نامه مشخصات فردی تاریخچه سلامتی میزان فعالیت بدنی و مصرف دخانیات را تکمیل کردند با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیبات بدن شاخص توده بدنی(BMI) آنها تعیین شد و تعداد 40 نفر تمرین نکرده به صورت هدفمند انتخاب شدند. تعداد(20 نفر وزن:9/15±8/96کیلوگرم قد:3/12±5/171سانتی متر سن:5±30 سال و شاخص توده بدنی: 1/2± 3/32کیلوگرم برمتر مربع) در گروه چاق و تعداد 20 نفر (وزن: 3/3±57کیلوگرم قد:3/3±177سانتی متر سن:5±30سال و شاخص توده بدنی: 58 /0± 1/18 کیلوگرم بر متر مربع) در گروه لاغر قرار گرفتند. نمونه های خونی برای تعیین میزان لپتین کورتیزول و تستوسترون سرم به روش رادیو ایمونو اسی(RIA) )2 روز قبل از تمرین اخذ شد. سپس هر دو گروه تحت تاثیر برنامه تمرین هوازی(دویدن روی نوار گردان با 65 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب) به مدت 30 دقیقه طی 3 جلسه در هفته و به مدت 2 ماه قرار گرفتند. 2 روز پس از پایان دوره تمرینی مجدداً نمونه های خونی اخذ و اندازه گیری متغیرها تکرار شد. تجزیه و تحلیل داده ها قبل و بعد از تمرین از طریق آزمون «تی» ویژه گروه های پیوسته و مستقل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد تمرین هوازی با برنامه اعمال شده در داخل گروه ها به صورت معنی داری لپتین در هر دو گروه چاق (000/0= p) و لاغر را کاهش می دهد(004/0= p) و کاهش معنی دار ساختار توده بندی(012/0=p)و وزن(000/0= p) آزمودنیها را در گروه چاق درپی دارد و نیز افزایش معنی دار کورتیزول (070/0=p) و شاخص توده بندی(008/0p=) گروه لاغر را موجب می شود. همچنین نتایج مقایسه بین گروهی تفاوت معنی داری را در میزان لپتین (000/0= p) تستوسترون (009/0= p) شاخص توده بندی(000/0= p) و وزن(000/0= p) در بین گروه های چاق و لاغر نشان داد. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد تمرین هوازی از طریق تغییر در برخی هورمون ها از قبیل لپتین کورتیزول و تستوسترون در تنظیم وزن بدن نقش اساسی ایفا می کند. ضمن این که احتمالاً ساز و کار تاثیر تمرینات بدنی هوازی در تعادل وزن گروه های چاق و لاغر متفاوت است.
۴.

تأثیر تمرینات منتخب هوازی بر برخی از عوامل خطرزای قلبی- عروقی اعضای هیأت علمی غیر سیگاری و سیگاری دانشگاه های مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
هدف کلی این تحقیق، عبارت از بررسی تمرینات هوازی منتخب بر بعضی از عوامل خطرزای قلبی –عروقی درافراد غیر سیگاری وسیگاری است .به منظور تعیین وانتخاب جامعه ی آماری این تحقیق، اعضای هیئت علمی مرد دانشگاه های مشهد دردامنه ی سنی 40-55 سال درنظر گرفته شد.ازبین کل جامعه آماری ،30 نفر سیگاری و30 نفرغیرسیگاری به طور تصادفی انتخاب شدندو نمونه های تحقیق راتشکیل دادند .این نمونه ی نیز به صورت تصادفی به دو گروه کنترل ودوگروه تجربی ‹ غیر سیگاری وسیگاری› تقسیم شدند. هر دوگروه تجربی غیر سیگاری وسیگاری به مدت 10 هفته تحت تاثیر برنامه ی تمرینی منتخب قرار گرفتند، درحالی که گروه های کنترل از تمرین بازداشته شدند.متغیرهای تحقیق شامل وزن بدن ،درصد چربی زیر پوستی ،ضربان قلب، فشارخون سیستولی ودیاستولی، تری گلیسرید، کلسترول تام،LDL-C وHDL-C می باشند.اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمون T درسطح 05/0 در گروه های مستقل وبا استفاده از نرم افزار رایانه ای ‹spss› موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت.تفاوت معنی داری بین فشارخون سیستولی وHDL-C مربوط بهآزمودنی های غیرسیگاری قبل وپس ازبرنامه تمرین بدنی ملاحظه گردید.همچنین بین ضربان قلب آزمودنی های سیگاری قبل وپس از اجرای تمرین بدنی تفاوت معنی داری ملاحظه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان