آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱

چکیده

دین متشکل از سه قسمت، باور (فکر)، اخلاق و رفتار است. یکی از مهم ترین انگیزه های مبارزات انقلابی در ایران، برپایی حکومت اسلامی بر اساس این سه عنصر اساسی دین بوده است. حکومت و دولت اسلامی نیازمند کارگزارانی است که بر مبنای معیارهای اسلامی عمل کنند. پس در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی بایستی دولت اسلامی متشکل از کارگزاران اسلامی محقق شود. شهید رجائی هم از سوی امام خمینی (ره) و هم از جانب رهبر معظم انقلاب بارها به عنوان یک کارگزار تراز و قابل الگو شدن برای مسئولین نظام مورد استناد قرار گرفته اند. بر این مبنا این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که عناصر حاکم بر الگوی رفتار سیاسی- اجتماعی شهید رجایی به عنوان کارگزار تراز دولت اسلامی چیست؟ در این مقاله تلاش شده است بر اساس اسناد، خاطرات و آثار به جامانده از شهید رجایی، مراتب تعهد ایشان به این الگو بررسی و روشن گردد که در عمل تا چه حد بر اساس این سه عنصر اسلامی (باور، اخلاق و رفتار اسلامی) عمل نموده اند. روش پژوهش در این مقاله، کیفی از نوع تحلیل اسنادی است و راهبرد پژوهش بر مبنای تحلیل محتوای دست نوشته ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها  و مقالات مرتبط است.

The Social-Political Behavioral Pattern of Martyr Rajaei as an Excellent Agent of the Islamic State

Purpose: This research seeks to answer the question: What are the governing templates of Rajaei's socio-political behavior pattern as an agent of the Islamic State? In this article, an attempt has been made, based on the documents, memories, and works left by him, to examine the level of his commitment to this model and to clarify to what extent he acted based on these three Islamic elements (Islamic belief, morals, and behavior). Methodology: The research method in this article is a qualitative document analysis, and the research strategy is based on content analysis of manuscripts, lectures, interviews, and related articles . Findings: The findings of this research show that the explanation of Rajaei's behavior as an agent of the Islamic State is based on three principles of Islamic belief: insight (belief in God, human dignity, belief in justice, social traditions, Islamic ethics), tendency (honesty, keeping the promise, trustworthiness, meritocracy), and behavior (justice, deprivation removal, simple living, Islamic rules of halal (Allowed) and Haram (Forbidden)) .   Conclusion: Success during the tense and crisis period of Martyr Rajaee's responsibility stemmed from his strong personality based on Islamic teachings, which were manifested in the three aspects of belief, morality, and Islamic behavior . The collection of what has been said about Shahid Rajaei and his personality gives us an understanding of a standard agent in the Islamic government who was chosen at the height of his popularity. This popularity has endured for decades after his martyrdom, so many currents are trying to gain legitimacy by attributing it to him and mentioning him as a successful model of governance in the Islamic government

تبلیغات