آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.

The responsibility of the Islamic State in dealing with fake transactions and its solutions

With the introduction of cryptocurrency into the world of economy, smart contracts were formed based on it and are now partially popular. Experts in this field believe that in case of widespread use of this type of contracts, the possibility of formal transactions will disappear. Despite conducting numerous researches on smart transactions, the discussion of virtual transactions has not been investigated in this field, and this research, using an analytical-descriptive method, is for the first time trying to investigate the responsibility of the Islamic government in this regard. It seems that due to the negative effects of formal transactions in the society, if a special mechanism can eliminate these transactions, the Islamic government is responsible for making them mandatory. According to jurisprudential interpretations, providing social and economic security is the government's duty, which is an example of the mandatory smart contract with the aim of eliminating formal transactions. From a legal point of view, the executive and judicial authorities can send a bill to the Islamic Council regarding the mandatory use of smart contracts in order to provide legal protection and also to prevent the occurrence of crimes. Monopoly in the smart type of contracts is contrary to Islamic Sharia and its partial acceptance is possible like electronic transactions. If the related law is not approved, the executive bodies in charge of certain affairs can use their authority to make these contracts mandatory. The final result is that with the relatively mandatory smart contract and the popularization of cryptocurrency, it is possible to eliminate formal transactions and this action is considered to improve economic security.

تبلیغات