چکیده

هدف از این پژوهش ساخت، اعتبار یابی و هنجار یابی مقیاس عدم تمایل مدیران ورزشی به بازنشستگی می باشد. توصیفی و از نوع معادله ساختاری بود که به صورت میدانی اجرا شد. مدیران ورزشی، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته تربیت بدنی در سطح ایران جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که از بین آنها 362 پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته عدم تمایل مدیران ورزشی به بازنشستگی استفاده شد که شامل 32 سوال بود که بعد از حذف برخی سوالات به 23 سوال تقلیل یافت. مولفه های موجود در پرسشنامه شامل؛ عوامل فردی ( 5 سوال ) عوامل سیاسی(5سوال) عوامل اجتماعی (5 سوال) عوامل اقتصادی (3 سوال) و عوامل مدیریتی ( 5 سوال) از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و از تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد ضرایب آلفای مولفه های عوامل فردی برابر با 0/71، عوامل سیاسی برابر با 0/87، عوامل اجتماعی برابر با 0/88، عوامل اقتصادی برابر با 0/70 و عوامل مدیریتی برابر با 0/87 می باشد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقدار آماره KOM برابر با 0/886است. آزمون بارتلت نیز معنا دار است (001/0=p، 167/3812=2χ) یعنی همبستگی بین متغیرها به طور معنا داری از صفر متفاوت است.نتایج این پژوهش تایید می کند که پرسشنامه مذکور ابزا معتبری در زمینه بازنشستگی مدیران ورزشی است و پژوهشگران می توانند در ارزیابی عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی از آن استفاده کنند.

Construction, validation, and standardization of the reluctance scale of sports managers to retire

Introduction:. The purpose of this research is to Construction, validation, and standardization of the reluctance scale of sports managers to retireMethods: The research employed a descriptive survey method; it concerned the validity and reliability of the reluctance scale of sports managers to retire. 362 sports managers, university professors and students of physical education formed the statistical population of the research. The data of this research was collected using two questionnaires. The first covered personal characteristics such as gender, age, level of education and working experience in the respective organization. The second included 32 questions plus six factors, which are: individual factors (seven questions), political factors (six questions), social factors (five questions), economic factors (three questions) and managerial factors (eleven questions). The content validity of the questionnaire was confirmed at (CVR = 0.82). Cronbach's alpha coefficient was utilized to determine the internal stability of the subscales (factors) of sports managers' reluctance to retire, and the confirmatory factor analysis was employed to determine the construct validity.Results: Besides, the alpha coefficients for individual factors, political factors, social factors, economic factors and managerial factors stood at 0.71, 0.87, 0.88, 0.70 and 0.86, respectively. The analysis of the results of the exploratory factor analysis further illustrated that the value of the Chemo statistic was 0.886. Bartlett's test was also significant (p=0.001, χ2=3812/167), i.e., the correlation between variables is significantly far from zero.Conclusion: The results of this research illustrated that the mentioned questionnaire is a valid tool for studying the retirement of sports managers, and researchers can employ it for the assessment of the reluctance of sports managers to retire.

تبلیغات