آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

پژوهش با ارائه یک چارچوب مفهومی به تبیین سه اَبر نیروی موثر برتحولات منطقه غرب آسیا شامل؛ محور مقاومت، دولت های عربی ناهمسو با مقاومت، دولت های فرامنطقه ای مداخله گر و گفتمان ها و نیروهای اجتماعی سیاسی پیرو آنها پرداخته و پس از مرور زمینه های شکل گیری و جانمایی قانونی حشد الشعبی عراق(مساله)، با بهره گیری از نظریه های چارچوب سازی و انگاره سازی رسانه ای به تحلیل گفتمان(روش) حمایتی و پادگفتمان انتقادی رسانه ها پیرامون این گروه مقاومت می پردازد. پس از احصاء 64 محور رسانه ای(یافته)، تعمیق و نتیجه گیری دال های مرکزی این گفتمان ها بیانگر آن است که رسانه های پادگفتمان مقاومت در بخش درون مرزی عراق با راهبرد تحریکِ «گسل هایِ خفته مذهبی، قومیتی و نژادی» باطراحی 6 شکاف «تصویری ناسازگار از حشد الشعبی با امنیت ملی، نظم سیاسی و ساختار قانونی عراق» پرداخته و در بخش برون مرزی 4 راهبرد «وابسته نمایی به ایران»، «هراس انگیزی از توسعه فرقه گرایی شیعی»، «متحد سازی دولت های ارتجاع عربی بر علیه حشد»، «تولید جنبش های موازی حشد» و نتیجتاً تعارض آن با «امنیت و پایایی حکمرانی دولت های عربی منطقه» را به کار بسته اند. در مقابل رسانه های گفتمان مقاومت 2راهبرد «تبیینی با تشریح لایه ای» و «تقابلی با تولید ضد جریان» را با تمرکز بر تاثیر آن بر «تامین منافع ملی عراق» و «هم افزایی با گروه های مقاومت» طراحی نموده اند.

media portrayal strategies of resistance movements in the Islamic world; Iraq Hashd al-Shaabi case study

The research provides a conceptual framework to explain the three superpowers affecting the changes in the West Asian region, including; The axis of resistance, Arab governments that are not aligned with the resistance and interventionist extra-regional governments and the discourses and social forces that follow them, and after reviewing the fields of formation and legal positioning of the Iraq Hashd al-Shaabi (Issue), using the theories of the Media framing and conceptualization deals with the analysis of supportive discourse (method) and critical counter-discourse of the media around this resistance group. After counting 64 media axes (found), deepening and concluding the central signifiers of these discourses, it shows that the counter-discourse media of resistance in the cross-border part of Iraq 4 strategies "dependence on Iran", "fear of the development of Shiite sectarianism", "unification of Arab reactionary governments on against the Hashd", "production of parallel movements of the Hashd" and as a result its conflict with the "security and reliability of the governance of the Arab governments of the region" have been used. In contrast to the resistance discourse media, they have designed 2 strategies of "explanation with layered analysis" and "confrontation with production against the flow" focusing on its impact on "providing Iraq's national interests" and "synergy with resistance groups".

تبلیغات