آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱

چکیده

تنوع صادرات یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصادی است. همچنین اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کنونی، توجه به تنوع صادرات این بخش را امری مسلم می نماید. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نوسان درآمدهای صادراتی بخش کشاورزی پرداخته شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی این پرسش است که آیا رابطه مستقیمی بین تنوع صادرات بخش کشاورزی با ثبات درآمدهای صادراتی این بخش وجود دارد یا خیر. برای این منظور از شاخص هرفیندال برای محاسبه تنوع صادرات ، از شاخص لاو برای محاسبه نوسان درآمدهای صادراتی ، از الگوی تصحیح خطای برداری پانلی و روش حداقل مربعات اصلاح شده برای برآورد ارتباط بین متغیرها در بیست کشور توسعه یافته طی دوره زمانی 2018-2004 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تمرکز صادرات، بی ثباتی تولید ناخالص داخلی، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی نرخ تورم با نوسان درآمدهای صادراتی این بخش ارتباط مستقیم دارد. از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به ثبات درآمدهای صادراتی، کشورها صادرات محصولات کشاورزی خود را تنوع بخشیده و همکاری های اقتصادی خود را با سایر کشورها توسعه دهند.

Export diversification and Export incomes Fluctuation in Agricultural Sector: Application of Panel-VECM in Developed Countries

Export diversification is one of the economic growth main components. Also, accepting the agricultural sector importance in the current economy, attention to export diversification in this sector is necessary. This study examines the factors affecting export incomes fluctuation in the agricultural sector. The main purpose is this question whether there is a direct relationship between the agricultural exports diversification and the export incomes stability in this sector. The instability of agricultural export incomes was calculated using the Love Index and the exports diversification was calculated using the Herfindahl Index. The panel vector error correction model and fully modified least squares method has been used to estimate the relationship between variables in 20 developed countries over the period 2004-2018.The findings of this study show the concentration of exports, the instability of GDP, the instability of the real exchange rate, the instability of the inflation rate are positively related to the export incomes fluctuation in of this sector. These findings suggest that countries need to diversify their agricultural exports and develop economic cooperation with other countries.

تبلیغات