آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹

چکیده

یکی از موضوعات مهمی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توجه شده است، موضوع بهره وری و محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی بهره وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم های اقتصادی برای بخش های منتخب اقتصاد ایران می باشد. بدین منظوراز مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوییست در بازه 1358 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها با درجات متفاوت بر بهره وری و کارایی بخش های مختلف اثرگذارند. در دوره موردمطالعه بخش حمل ونقل بهترین عملکرد و بخش صنعت بدترین عملکرد را ازلحاظ بهره وری و کارایی داشته اند. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده تغییرات بهره وری در هر سه صنعت بیشتر تحت تأثیر تغییرات تکنولوژی است.

Examining Total Factor Production Under Economic Sanctions

Productivity and its growth, improvement of factors of production including labor force and improving competitiveness of the economy are important issues that have been noticed in Resistive Economy general policies. This study aims to investigate total factors productivity under economic sanctions using DEA method and Malm Quist index during 1358 to 1394. Results show that sanctions have different impacts on different sectors productivity. During the study period, transportation sector had the best and industry sector had the worst productivity. Results also show that productivity variations in any of the three industries, is mostly influenced by technology variations.

تبلیغات