آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵

چکیده

مباحث معرفتی در معماری وام دار حرکت افراد در فضاست. ادراک با عنایت به مفهوم فلسفی حرکت و نظریه حرکت جوهری ملاصدرا، اشاره به دریافت تدریجی افراد از فضاهای معماری دارد. بر همین اساس، ادراک عمیق و جامع از فضاهای مسجد_مدرسه، بدون حرکت امکان پذیر نمی باشد(به دلیل تنوع حرکتی در قالب دو کاربری نیایشی و آموزشی). برای دست یابی به درکی عمیق از این فضاها، می بایست ناظر در فضا حرکت کند، و پس از تجربه کردن حرکت های فیزیکی و ذهنی، مرتبه ادراکی خود را ارتقاء دهد. سئوال کلیدی این پژوهش، در قالب مورد پژوهی این است که، با توجه به تنوع دسترسی ها در مسجد_مدرسه آقا بزرگ کاشان؛ حرکت چگونه باعث ارتقا ادراک از مرتبه مادی به معنوی می شود؟ روش این پژوهش، توصیفی_تحلیلی و مورد پژوهی است، و نتایج آن نشان می دهد که، با وجود مسیرهای مجزا(برای کاربری نیایشی و آموزشی) در فضاهای مسجد_مدرسه، ناظر با حرکت در هر کدام از این مسیرها، سه نوع حرکتی(بصری، فیزیکی و ذهنی) را تجربه می کند، که در قالب چهار رکن در مسجد و سه رکن در مدرسه، ادراک ناظر را(هم راستا با مراتب ادراکی ملاصدرا)، از مرتبه حسی به خیالی، و سپس مرتبه عقلی هدایت می کند.

Perceptual Degrees of Aqa Buzurg Mosque-School in Kashan in terms of Mullā Ṣadrā’s Theory of Substantial Motion

Epistemological issues in architecture are related to the movement of people in space. According to the philosophical concept of movement and MullāṢadrā's theory of substantial motion, perception refers to people's gradual perception of architectural spaces. Deep understanding of mosque-school spaces is not possible without movement. In order to achieve a deep understanding of these spaces, the observer must move in the space, and after experiencing physical and mental movements, he should promotes his perception level. The question of this research in the form of a case study is that, considering the variety of accesses in the Agha Bozor Mosque-School of Kashan; How does movement promote perception from the material level to the spiritual level? This research is descriptive-analytical and case study, and its results show that, despite the existence of separate paths (for prayer and educational performance) in the spaces of the mosque-school, the observer experiences three orders of movement (visual, physical and mental) by moving in each of these paths; in the form of four pillars in the mosque and three pillars in the school; It guides the observer's perception (in line with MullāṢadrā's perceptual hierarchy) from the sensory level to the imagination, and then to the intellectual level.

تبلیغات