مدیرساز

(AMS) مدل تصمیم گیری چند معیاره یکپارچه برای ارزیابی طرحهای توجیهی سرمایه گذاری سیستمهای پیشرفته تول

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex