آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

یکی از منابع مهم استخراج سبک زندگی اسلامی، افعال معصومان ع است. ارائه سبک زندگی اسلامی برگرفته از افعال معصومان، نیازمند تحلیل جامع می باشد. تفاوت هایی که بین قول و فعل وجود دارد موجب دشواری تحلیل دقیق فعل نسبت به قول شده است؛ از جمله: خاموشی فعل و امکان برداشت های چندگانه از آن، اینکه الفاظ نقل کننده فعل، تماما از سوی راوی اول ایجاد و به کار گرفته شده اما در قول، الفاظ روایت، بیشتر، کلام معصوم است که تنها توسط راوی، نقل می شود. این تفاوت ها، فرایند تحلیل دقیق فعل را دشوارتر کرده و ضرورت تدوین روشیِ کارآمد، برای دستیابی به تحلیل هایی جامع از افعال معصومان را دوچندان می کند. مقاله حاضر کوشیده است با بررسی مطالعات پیشین و رفع کاستی های آنها و در نظرگرفتن جوانب مختلف فعل، روشی کارآمد برای تحلیل افعال ارائه دهد. نتیجه این پژوهش که با روش تحلیلی اکتشافی به دست آمده، نشان می دهد؛ روش تحلیل افعال معصومان، در یک فرایند چهارده مرحله ای می تواند ما را به تحلیلی جامع از افعال ایشان برساند. مهمترین مراحلی که در این پژوهش ارائه شده از جمله؛ توجه به انگاره های ذهنی راوی، توجه به بسترهای مشابه و غیر مشابه تحقق فعل، توجه به هدف نهایی خلقت در تحلیل، در نظرگرفتن قرائن اثرگذار در تحلیل فعل، سنجش با معیارهای ارزیابی گزاره های تاریخی، تنقیح مبانی تحلیل فعل و توجه به آن در مراحل تحلیل.

متن

The Method of Analyzing Infallible Figures’ Conducts by Modeling in Lifestyle

One of the important sources of extracting the Islamic lifestyle is the conducts of the Infallible Figures. Presenting the Islamic lifestyle based on the conducts of the Infallible Figures requires a comprehensive analysis. The differences between words and work have made it difficult to accurately analyze works compared to words. Among them: silence of the work and the possibility of multiple comprehensions of it, that the words narrating the work are entirely created and used by the first narrator, but in words, the words of the narration are mostly words conducts of the Infallible Figures that are narrated only by the narrator. These differences make the process of detailed work analysis more difficult and double the necessity of developing an efficient method to achieve a comprehensive analysis of Infallible Figures’ works. This article has endeavored to provide an efficient method for analyzing works by reviewing previous studies and solving their shortcomings and considering different aspects of works. The result of this research, obtained with the analytical-exploratory method, indicates that the method of analyzing the conducts of the Infallible Figures, in a fourteen-step process, can lead us to a comprehensive analysis of their actions. The most important steps presented in this research include; Paying attention to the mental ideas of the narrator, paying attention to the similar and dissimilar contexts of the realization of the work, paying attention to the ultimate goal of creation in the analysis, considering the effective evidences in the analysis of the work, measuring with the evaluation criteria of historical propositions, refining the basics of conduct analysis and paying attention to it in the stages of analysis.

تبلیغات