آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹

چکیده

روایات تفسیری فریقین، از مهم ترین منابع برای تفسیر قرآن کریم به شمار می روند؛ لیکن در جوامع روایی موجود، بیشتر به گزارش روایات تفسیری بسنده شده و در تفاسیر جامع اجتهادی نیز کمتر تحلیلی درباره روایات وجود دارد. مسئله اصلی در این مقاله، به دست آوردن روشی کامل در تحلیل روایات تفسیری فریقین با در نظرگرفتن متون مرتبط با آنها و نیز مسائل خارج از متن، با روش توصیفی-تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، روش تحلیل بینامتنی روایات تفسیری، با در نظرگرفتن سیاق آیات، غرض کلّی سوره، اصول مسلّم قرآن و نیز خانواده آیات و روایات مرتبط انجام می گردد. همچنین در روش فرامتنی روایات تفسیری، مفاد آنها با در نظرگرفتن اوضاع زمانی و مکانی نزول آیات و صدور روایات، براهین مسلّم عقلی و نظریات قطعی علمی و داده های مسلّم تاریخی تحلیل می شود.

متن

The Method of Intertextual and Metatextual Analysis of Narrations of the Interpretative of Two Major Islamic Sects

Narratives of interpretation of Two Major Islamic Sects are considered as one of the most significant sources for the interpretation of the Holy Quran; but in the existing narrative societies, most of them are satisfied with the report of exegetical traditions, and there is less analysis about the traditions in the comprehensive interpretations of ijtihad (extraction). The main issue in this article is to obtain a complete method in analyzing the narrations of Two Major Islamic Sects by considering the texts related to them as well as issues outside the text, with descriptive-analytical method. Based on the findings of the research, the method of intertextual analysis of exegetical narrations is carried out by considering the context of the verses, the general purpose of the Surah, the certain principles of the Quran, as well as the family of related verses and traditions. Also, in the metatextual method of interpretive narrations, their contents are analyzed by considering the time and place of the revelation of the verses and the issuance of the narrations, certain intellectual proofs and definitive scientific theories and incontrovertible historical data.

تبلیغات