آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین شایستگی های مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور بود. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر روش جزو پژوهش های کیفی بود که با استفاده از روش تحلیل مضمون و مصاحبه ساختاریافته انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تعداد 54 نفر شامل (مدیران گروه های مشاوره مناطق نوزده گانه آموزش وپرورش شهر تهران به تعداد 19 نفر و اساتید دانشگاه فرهنگیان و مشاوران آموزش وپرورش شهر تهران با تحصیلات دکتری به تعداد 35 نفر) بود. نمونه تحقیق برای مصاحبه ساختاریافته تعداد 18 نفر از جامعه آماری پژوهش بود که با شیوه هدفمند انتخاب شدند. از روش کتابخانه ای به منظور بررسی ادبیات، پیشینه و اسناد بالادستی حوزه تعلیم و تربیت و از روش میدانی به منظور گردآوری نظرات اعضای نمونه کیفی بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کتابخانه ای، فیش و در بخش میدانی مصاحبه ساختاریافته بود. برای تعیین اعتبار ابزار مصاحبه ساختاریافته از اعتبار محتوایی (روایی محتوا و روایی صوری) استفاده شد. در این کار از نظرات گروه هدایت کننده تحقیق و شش نفر از اساتید دانشگاه استفاده و سؤالات دارای اشکال، اصلاح شدند. برای توصیف داده های تحقیق از جداول فراوانی و نمودارها و برای بررسی معنی داری فراوانی نظرات مصاحبه شوندگان از آزمون دوجمله ای استفاده شد. یافته های حاصل از بررسی ادبیات و تحلیل مصاحبه ها، 8 مؤلفه اصلی شایستگی های مشاوران آموزش وپرورش شامل دانش، توانایی ها، مهارت ها، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های اخلاقی، نگرش، بینش و اعتبار بود که در سطح معنی داری 05/0 مورد تائید قرار گرفتند. از بین 197 مؤلفه فرعی شایستگی های استخراج شده از ادبیات و پیشینه تحقیق پس از اخذ نظرات مصاحبه شوندگان تعداد 150 مؤلفه فرعی با آزمون دوجمله ای در سطح معنی داری 05/0 مورد تائید قرار گرفته و 47 مؤلفه فرعی معنی دار نشده و رد شدند.

Identifying the Competencies of Counselors in the Public Education System with an Islamic Approach

The aim of the current research was to determine the qualifications of consultants in the country's public education system. In terms of the purpose of this research, it was a developmental type of research and in terms of the method, it was a qualitative research that was conducted using thematic analysis and structured interviews. The statistical population of the research consisted of 54 people including (19 people of the directors of consulting groups of the nineteen educational districts of Tehran and 35 people of Farhangian University and educational consultants of Tehran with doctoral education). The research sample for the structured interview was 18 people from the statistical population of the research who were selected in a targeted manner. The library method was used in order to review the literature, background and upstream documents in the field of education and the field method was used in order to collect the opinions of the qualitative sample members.The data collection tool in the library section was FISH and in the field section was structured interview. Content validity (content validity and face validity) was used to determine the validity of the structured interview tool. In this work, the opinions of the research guiding group and six professors of the university were used and the questions with problems were corrected. Frequency tables and graphs were used to describe the research data, and binomial test was used to check the significance of the frequency of the interviewees' opinions. The findings of the literature review and interview analysis were the 8 main components of the competencies of educational consultants, including knowledge, abilities, skills, personality traits, moral traits, attitude, insight, and credibility, which were confirmed at a significance level of 0.05. they got. Among the 197 sub-components of competencies extracted from the literature and research background, after obtaining the opinions of the interviewees, 150 sub-components were confirmed with a two-sentence test at a significance level of 0.05, and 47 sub-components were not significant and were rejected.

تبلیغات