چکیده

  حرکت روحانیت شیعه، تأثیرگذاری در روند تحولات معاصر ایران، تئوری های سیاسی و حکومتی نیز به همراه اقتدار و نفوذ رهبری امام خمینی(ره) بر این جریان و موفقیت نهایی آن، در تاریخ نگاری چپ ایرانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بازتابی چشمگیر یافت. مورّخان و تئوری پردازان چپ برای نخستین بار از جنبش و تکاپوی روحانیت شیعه و تئوری ها و رفتارهای عملی آن، قبل و بعد از انقلاب، تحلیلی مارکسیستی – طبقاتی ارائه دادند و بر اساس همین نگاه ایدئولوژیک، به تحلیل، تبیین، هم گرایی و واگرایی با این جریان اقدام کردند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی نشان دهد که چرا و چگونه مورّخان و نویسندگان چپ ایرانی، تحتِ تأثیر نگاه ایدئولوژیک خود، تکاپوهای کلی روحانیت، و نفوذ و تأثیرگذاری امام خمینی (ره) را در دو دوره قبل و بعد از انقلاب تحلیل کردند و از کدام دیدگاه و با در نظر گرفتن کدام معیارهای ایدئولوژیک، ابتدا به تحلیل هایی هم سو با آن دست زدند و در نهایت بعد از انقلاب تحتِ تأثیر کدام مؤلفه های ایدئولوژیک، به نقد صریح و آشکار کردن اختلاف های عمیق خود با این جریان پرداختند؟

Shiite clergy and Imam Khomeini in Iranian Left Historiography (Before and After the Islamic Revolution)

  The movement of the Shiite clergy, its influence on the process of contemporary developments in Iran, political and governmental theories, along with the authority and influence of Imam Khomeini's leadership on this movement and its eventual success, were reflected in Iranian left historiography before and after the Islamic Revolution. For the first time, left-wing historians and theorists presented a Marxist-class analysis of the Shiite clergy movement and its theories and practical behaviors before and after the revolution, and based on this ideological view, analyzed, explained, converged and diverged with this current. This research aims to show by a descriptive-analytical approach why and how Iranian left historians and writers, under the influence of their ideological view, analyzed the general endeavors of the clergy, and the influence of Imam Khomeini in the two periods before and after revolution, and from which point of view and according to which ideological criteria, they first made similar analyzes and finally, after the revolution, under the influence of which ideological components, they openly criticized and revealed their deep differences with this current?

تبلیغات