آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۷

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش دقت و تمیز دیداری بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارسا خوان) مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 1396می باشد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال نارساخوانی در پایه های تحصیلی دوم و سوم  می باشد که ابتدا یکی از مراکز اختلالات یادگیری شهر مشهد به صورت تصادفی انتخاب و سپس به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به اختلال خواندن انتخاب شده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون هردو گروه، با آزمون تشخیصی سطح خواندن خرم نژاد، یارمحمدیان و عابدی (1391) مورد سنجش قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش، آموزش های دقت و تمیز دیداری را طی هشت (8) جلسه دریافت کردند درحالی که گروه های کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در انتها هر دو گروه با پرسشنامه ی با آزمون تشخیصی سطح خواندن خرم نژاد، یارمحمدیان و عابدی (1391) مجددا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که آموزش دقت و تمیز دیداری باعث بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با نوع خواندن (نارساخوان) گردیده است و فرضیه اصلی پژوهش در سطح معنی داری 05/0 تائید می شود. در ارتباط با مؤلفه های عملکرد خواندن، آموزش دقت و تمیز دیداری باعث بهبود مؤلفه های درک حروف، درک کلمه، صحیح خوانی، حافظه دیداری و نشانگان نارساخوانی در سطح معنا داری 05/0 شده است اما بر مؤلفه های حافظه شنیداری و درک متن، تأثیر معنا دار نداشته است.

Evaluation of the effectiveness of visual accuracy training on improving reading performance in students with special learning disabilities with the type of reading (dyslexic) of elementary school in Mashhad in the academic year 1396

The aim of this study was to investigate the effect of visual accuracy training on improving the reading performance of students with special learning disabilities with the type of reading (dyslexic) of elementary school in Mashhad in the academic year 1396. The population of this study is all female students with dyslexia in the second and third grades of Mashhad's randomly selected and then by available sampling method 30 students with reading disorders were selected and divided into experimental and control groups. In the pre-test, both groups were assessed by the diagnostic test of Isfahan reading level. The experimental group then received accurate visual training in eight (8) sessions while the control groups received no training. Finally, both groups were measured again with the questionnaire. The results showed that teaching visual accuracy and purity has improved the reading performance of students with special learning disabilities with the type of reading (dyslexia) and the main hypothesis of the research is confirmed at a significance level of 0.05.

تبلیغات