نویسندگان: مهلا آرین پور

کلید واژه ها: دانش‌نامه زبان شناسی تحلیل محتوایی تحلیل ساختاری

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۷

Content and structural assessment of linguistics encyclopedias in the last two decades (2000-2020)

The aim of the present study is to assess the linguistics encyclopedias of the last two decades (2000-2020) based on content and structural analysis. For this purpose, this research was conducted by survey method using content and structural analysis. The statistical population of the study includes 10 PhD students in linguistics and the chosen corpus are encyclopedia of linguistics (2004), encyclopedia of language and linguistics (2005) and the Routledge encyclopedia of linguistics (2010). The tool for assessing encyclopedias and data collection is a questionnaire consisting of seven content and structural criteria. The research data were analyzed as descriptive statistics. Findings showed that base on content analysis of the given encyclopedias, the criteria of linguistic main fields, the criteria of linguistic sub- fields, the criteria of linguistics branches and the criteria of articles are faced with shortcomings. Based on the structural analysis, all three encyclopedias have some shortcomings in the criterion of entries, the criterion of authors and the criterion of encyclopedia organization. However, by comparing the content and structural analysis of the three linguistics encyclopedias, it was found that the rate of fulfillment of structural criteria is more than content criteria. Therefore, it was concluded that encyclopedias of the last two decades in linguistics cannot yet be considered as specialized and reference sources in terms of the content.

چکیده

دانشنامه ها ب ر مجموع ه ای از تألیفات و آثاری اطلاق می شود که دربردارنده طیف وسیعی از عل وم و مع ارف بش ری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی دانشنامه های زبان شناسی دو دهه اخیر (۲۰۰۰-۲۰۲۰) بر اساس تحلیل محتوایی و ساختاری است، که به روش پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل محتوایی و ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۰ دانشجوی دکتری زبان شناسی و پیکره لازم برای بررسی، سه دانشنامه زبان شناسی (۲۰۰۴)، دانشنامه زبان و زبان شناسی (۲۰۰۵) و دانشنامه زبان شناسی روتلج (۲۰۱۰) است. ابزار ارزیابی دانشنامه ها و جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای متشکل از هفت معیار محتوایی و ساختاری است. داده های پژوهش به صورت آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که در تحلیل محتوایی، دانشنامه های مورد بررسی در هر چهار معیار حوزه های اصلی زبان شناسی، معیار حوزه های فرعی زبان شناسی، معیار شاخه های زبان شناسی و معیار ویژگی مقالات با کمبودها و کاستی هایی مواجه هستند. در تحلیل ساختاری نیز، هر سه دانشنامه در معیار ویژگی مدخل ها، معیار ویژگی مؤلفان و معیار سازمان بندی دانشنامه در برخی موارد دچار نقایصی هستند. این در حالی است که در مقایسه تحلیل محتوایی و ساختاری سه دانشنامه مشخص شد، میزان تحقق معیارهای ساختاری بیش از معیارهای محتوایی است. بر پایه یافته ها این نتیجه کلی حاصل شدکه به لحاظ محتوایی هنوز نمی توان دانشنامه های دو دهه اخیر در علم زبان شناسی را به عنوان منابع تخصصی جامع و مرجع در نظر گرفت.

تبلیغات