چکیده

جنگ 2022 (روسیه – اوکراین) و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با اوکراین، می تواند روابط ایران و روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. مقاله حاضر با پیش فرض قرار دادن گسترش و تمایل به ارتقاء مناسبات دو جانبه ایران - اوکراین و همچنین حساسیت های روسیه، در تلاش است به دو پرسش : «1 گسترش روابط ایران و اوکراین چه تأثیری بر روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه دارد؟»؛ «2 هدف اوکراین از گسترش ارتباطات با جمهوری اسلامی ایران چیست؟» و «3 آیا اوکراین به دنبال تعامل با ایران فارغ از نحوه تعاملات ایران با روسیه است؟» پاسخ دهد. رویکرد پاسخگویی تحلیلی- تبیینی است. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. نتایج کلی نشان می دهد که ایران باید ضمن تکیه بر واقعیت های موجود سیاسی - اجتماعی در اوکراین سعی کند از فرصت پدید آمده، بیشترین استفاده را در نزدیکی به اتحادیه اروپا و فرصت سازی در حوزه امنیت انرژی ازجمله انتقال گاز به اروپا را انجام دهد و همچنین ایران سیاست خود را در قبال اوکراین به گونه ای تنظیم کند که خود درگیر چالش های طرف های درگیر (روسیه – اوکراین) نشود؛ چرا که استمرار روابط با روسیه «امتیاز ویژه» در مقابل با غرب است.

Iran-Ukraine in times of crisis and its impact on relations with Russia

There were signs of expanding Iran-Ukraine relations and, consequently, cooperation between the two countries; But on the other hand, the Islamic Republic of Iran has wider relations with Russia. Thus, despite this war (2022), expansion and interaction with Ukraine could affect Iran-Russia relations. Therefore, the present study, assuming the expansion and desire to improve bilateral relations between Iran and Ukraine, as well as Russia's sensitivities in this regard, seeks to answer these two questions: " What effect does the expansion of Iran-Ukraine relations have on Iran's relations with Russia? " And " What is Ukraine's goal in expanding ties with Iran ? " Are. The method of answering these questions is descriptive-analytical. Findings show that Iran should try to make the most of the opportunity close to the EU and create opportunities in the field of energy security, including the transfer of gas to Europe, while relying on the existing socio-political realities in Ukraine. It must adjust to Ukraine in such a way that it does not become embroiled in tensions between the parties involved in the region outside the " near outside " of Russia. Because the continuation of relations with Russia is a " privileg" against the West.

تبلیغات