آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲

چکیده

شوقی بزیع و منوچهر آتشی، دو شاعر نوگرایی هستند که طبیعت در شعرشان بازتاب وسیعی داشته است. آن ها عناصر طبیعت گیاهی را در اشعارشان با اغراض خاص ادبی به کار برده و گامی در جهت نوگرایی لفظی و معنایی در شعر برداشته اند. پژوهش حاضر بر آن است تا براساس چارچوب های ادبیات تطبیقی به بررسی کاربرد ادبی طبیعت گیاهی و بازتاب اسماء خاص گل ها، گیاهان، درختان و میوه ها در شعر این دو شاعر بپردازد. براساس یافته های پژوهش، بزیع و آتشی از طبیعت زیبای سرزمینشان، به ویژه طبیعت گیاهی، استفاده ادبی کرده و اسم گل ها، گیاهان، درختان و میوه ها را با هدف آشنایی زدایی، برجسته سازی معنا و مضمون شعری، بالا بردن ظرفیت معنایی واژگان شعر، غنا بخشیدن به گستره خیال و عاطفه شعر به کار برده اند. یکی از مهم ترین ویژگی های کاربرد این واژگان طبیعت گیاهی، به کارگیری آن ها در قالب آرایه های ادبی به ویژه استعاره و جان بخشی و تشبیه است که این کار باعث می شود آن ها شکل نمادینی به خود بگیرند. بار معنایی واژگان مربوط به عناصر طبیعت در شعر ایشان، متناسب با مضمون و فضای کلّی شعر به شکل مثبت و منفی تغییر می یابد.

A Comparative Study of the Application of Nature in the Poems of Showghi Bazi and Manouchehr Atashi

Showghi Bazi and Manouchehr Atashi are two modern poets who have reflected nature in their poems vastly. They have applied the elements of nature in their poems with special literary goals and have taken a step into verbal and semantic modernism in their poems. The present study, according to the frameworks of comparative literature, tries to study the literary application of nature and the reflection of special names of flowers, plants, trees, and fruits in the poems of thee two poets. According to the findings of the study, Bazi and Atashi have applied the beautiful nature of their country, especially plants. They have applied names of flowers, plants, trees, and fruits for purposes like, defamiliarization, semantic exaggeration in poetry, expanding the semantic capacity of words in the poetry, and empowering the fantasy and feeling range of poetry. One of the most important features of the application of these words of nature is to apply them in the form of literary arrays, especially metaphor, humanization, and simile; it makes them to take a symbolic form. The semantic load of the words related to the natural elements in the poems of these two poets is changing between positive and negative, according to the theme and the general atmosphere of the poetry.

تبلیغات