حقوق تطبیقی

مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران)

نویسندگان: احد شاهی علی مشهدی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۷
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex