تاریخ (دانشگاه آزاد محلات)

جامعه شناسی تاریخی (بررسی روش علمی در شناخت جامعه شناسی تاریخی با تکیه بر قلمرو موضوعی و مفهومی آن در مقایسه با رشته های علوم اجتماعی)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex