چشم انداز مدیریت

نظام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ و بازاریابی‌ :‌بررسی‌ نظریات‌ روحانیون‌ و مدیران‌ شرکت‌های‌ دولتی‌ و خصوصی‌

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات