المپیک نوین (المپیک سابق)

مقایسه اثرشدت تمرینات هوازی بر عاملهای خطرزای قلبی- عروقی در مردان بزرگسال

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲