المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک سال شانزدهم بهار 1387 شماره 1 (پیاپی 41)

مقالات

۱.

بررسی نقش فواید ادراک شده بر مشارکت بانوان جوان در فعالیت های بدنی ( مطالعه موردی : بانوان شهر یزد )

کلید واژه ها: بانوان جوانفواید ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۴۹۶
با وجود فواید آشکار جسمانی، روان شناختی و اجتماعی مشارکت در فعالیت بدنی، بیش از نیمی از جمعیت زنان در فعالیتهای بدنی از سطح مشارکت مناسبی برخوردار نیستند. پس، شناخت متغیرهای مهم تاثیرگذار بر میزان مشارکت زنان در فعالیتهای بدنی ضرورت دارد. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از تبیین فواید ادراک شده بر میزان مشارکت بانوان جوان در فعالیتهای بدنی در شهر یزد...
۲.

بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی ، میزان درک فشار و غلظت کورتیزول بزاقی دانشجویان مرد ورزشکار

کلید واژه ها: موسیقیکورتیزولاجرای هوازیبزاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی، میزان درک فشار، و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان تمرین کرده.30 دانشجوی تربیت بدنی مرد با میانگین سن 89/3+66/25 سال ، قد 66/7+65/176 سانتی متر، وزن 20/16+45/78 کیلوگرم، درصد چربی بدن ...
۳.

مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات شکمی و تا کننده های ران در وضعیت های مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ

کلید واژه ها: عضلات شکمیدراز و نشستعضلات تا کننده رانفعالیت الکتریکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی میزان فعالیت الکتریکی عضلات شکمی و تاکننده های ران در وضعیتهای مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ. آزمودنیهای این پژوهش را 15 داوطلب مرد سالم 4/1+52/21 سال، قد 86/5+3/175 سانتی متر،وزن 2/6+4/73 کیلوگرم، و چربی بدن 1/2+4/12 ، بدون سابقه بیماریهای عصبی، کمر درد...
۴.

تاثیر تمرین استقامتی بر توان هوازی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز

کلید واژه ها: کیفیت زندگیتوان هوازیتمرین استقامتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۳
هدف این تحیق عبارت است از مطالعه تاثیر تمرین استقامتی بر توان هوازی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز. از میان 40 بیمار زن معرفی شده از انجمن ام.اس. اصفهان و مبتلا به ام.اس. از نوع r.rبا edss 2-4 تعداد 24 نفر تصادفی انتخاب شدند...
۵.

تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت ویتامین E بر پاسخ مالون دی آلدهید مردان سالم به دنبال یک جلسه تمرین درمانده ساز در سطح دریا و ارتفاع متوسط

کلید واژه ها: پراکسیداسیون لیپیدیمکمل گیری ویتامین E ( آلفاتوکوفرول استات )مالون دی آلدهیدارتفاع متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۴۴۲
برای بررسی تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت ویتامین e بر پاسخ مالون دی آلدهید مردان سالم به دنبال آزمون درمانده ساز روی چرخ کارسنج در سطح دریا و ارتفاع متوسط، 19 دانشجوی مرد سالم دانشگاه مازندران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ویتامین e و دارونما تقسیم شدند...
۶.

ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتانی بر پایداری پویا در حرکت پرش - فرود مردان سالم

کلید واژه ها: فرودپایداری پویاحرکت پرشحداکثر گشتاور عضله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۰ تعداد دانلود : ۶۴۲
حرکت پرش-فرود در بسیاری از فعالیتهای ورزشی مشاهده می شود، از جمله حرکاتی است که انجام آن افزایش پتانسیل اسیب شناسی از پرش- فرود را با خود به همراه دارد. باتوجه به نقش مهم قدرت عضلانی در پایداری پس از فرود، هدف از این مطالعه عبارت است از بررسی ارتباط بین حداکثر گشتاور عضلات اندام تحتانی با پایداری پویا...
۷.

مطالعه تاثیر آموزش المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاه های کشور

تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۴۵۲
هدف از تحقیق حاضر عبارت است از مطالعه نقش آموزش مفاهیم المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور. برای این منظور، 2000 نفر لز دانشجویان دختر وپسر دانشگاههای دولتی و خصوصی کشور از پنج منطقه شمال، جنوب، غرب، شرق، و مرکز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته ای بود که سوالهای مرتبط با آموزش مفاهیم المپیک را دربر می گرفت....
۸.

تاثیر فاصله های استراحتی مختلف بر حفظ تکرارهای حرکت پرس سینه در نوبتهای متوالی

کلید واژه ها: فاصله استراحتیتوانایی حفظ تکرارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف از این پژوهش عبارت است از مقایسه تاثیر سه فاصله استراحتی مختلف بر حفظ تکرارهای حرکت پرس سینه در نوبتهای متوالی با بار 60 درصد یک تکرار بیشینه. برای این منظور 17 نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان با میانگین سن 89/1+92/21 سال، قد 5/4+53/176 سانتی متر، و وزن 95/5+98/76 کیلوگرم به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند...
۹.

اگر 13 هفته تمرین هوازی بر لپتین سرم مردان چاق

کلید واژه ها: چاقیتمرین هوازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۰
هدف تحقیق حاضر عبارت است از بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر لپتین سرم مردان چاق. به همین منظور تعداد 24 نفر با دامنه سنی 35-48 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. مردان چاق به صورت تصادفی در دو گروه01 تمرین هوازی، و 02 کنترل قرار گرفتند. گروه سوم شامل مردان لاغر بود...
۱۰.

فراتحلیل مطالعات انجام گرفته در حوزه تمرین ذهنی مهارتهای حرکتی در ایران

کلید واژه ها: فراتحلیلتمرین ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
هدف از این پژوهش عبارت است از فراتحلیل مطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر تمرین ذهنی بر مهارتهای حرکتی در ایران. در این روش واحد تجزیه و تحلیل از مطالعه گرفته می شود نه از آزمودنی. روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل کمی مطالعات با استفاده از تکنیک کمی سازی اندازه اثر گرفت ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲