دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

بررسی عوامل مؤثر در الگوهای رفتاری دانش آموزان تیزهوش ناموفق و مقایسه آنها با الگوهای رفتاری دانش آموزان تیز هوش موفق

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۵