مجلات>حقوق>کانون>1389 >شماره 109
کانون سال پنجاه و دوم مهر 1389 شماره 109
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: حقوق مصرف

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: گرایش های جدید حقوقی

تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: نقد رای شماره 140 مورخ 6/3/86 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی

تعداد نمایش: 314
چکیده

عنوان مقاله: نیم نگاهی به ؛ لایحه ی ساماندهی عقود و معاملات غیر رسمی راجع به اموال غیر منقول

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: اموال و مالکیت

تعداد نمایش: 316
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 256
چکیده

عنوان مقاله: ماهیت حقوقی و صلاحیت شوراهای عای اداری در حقوق ایران

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حقوق اداری

تعداد نمایش: 935
چکیده

عنوان مقاله: شرط اخذ ثمن به نفع وکیل

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: عقود معین حقوق ثبت

تعداد نمایش: 380
چکیده

عنوان مقاله: سخن روز/ ارزش قانون مالیات بر ارزش افزوده

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حقوق مالیه عمومی

تعداد نمایش: 667
چکیده

عنوان مقاله: رونوشت اداری : یک تاسیس جعلی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حقوق ثبت

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: بررسی بقای وکالت پس از فوت وکیل

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: عقود معین

تعداد نمایش: 422
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه بنگاه های املاک در نظم حقوقی کنونی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: تاجر و ورشکستگی حقوق ثبت

تعداد نمایش: 692
چکیده